1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Po VII sesji Rady Miasta Gdyni

32 uchwały przegłosowali radni podczas VII, w bieżącej VI kadencji samorządu, sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 27 kwietnia 2011. Wśród nich:
- w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Miasta Gdyni Marka Łucyka, który objął stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy Andrzej Denis.
- w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy miasta Gdyni w roku 2011. Wykaz gdyńskich kąpielisk:
- kąpielisko Gdynia Śródmieście - 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Redłowo - 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Orłowo - 100 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Babie Doły - 100 m linii brzegowej.
Kąpieliska zostaną otwarte 24 czerwca. Sezon potrwa do 31 sierpnia.
- w sprawie zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni przyjętego uchwałą z dnia 22 października 2008 r.
Program przewiduje m.in., że w terminie do końca 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Gdańsku wykona ekrany akustyczne w poboczu oraz w pasie rozdzielczym drogi krajowej S-6 w Demptowie.
Radni uwzględnili wniosek GDDKiA o rezygnację z budowy ekranów w pasie rozdzielczym. Wykazano, że planowane ekrany na poboczu Obwodnicy zapewnią zachowanie standardów klimatu akustycznego zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Nie uwzględniono natomiast wniosku o przesunięcie terminu realizacji ekranów do końca 2013 r.
- dwie uchwały dotyczące zatwierdzenia projektów „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych" oraz „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów". Ma to związek z konkursem na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonym przez Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego. Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie. Jego planowana wysokość, zarówno w przypadku szkół podstawowych, jak i gimnazjów wynosi prawie 2 mln zł. Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne, od 1 września 2011 r. do 30 sierpnia 2013 r.
Głównym celem projektów jest wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, spowodowanym dorastaniem w rodzinach dysfunkcyjnych, zagrożonych negatywnymi wpływami środowiskowymi, z niepełnosprawnością oraz wadami wymowy, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.
- w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku. Ustalono miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka. Wyniesie ona: 250 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, 300 zł - powyżej 10 godzin. Ustalono maksymalną żywieniową stawkę dzienną w wysokości 5,50 zł na dziecko. Opłaty za wyżywienie uzależnione są od liczby posiłków spożywanych przez dziecko i rzeczywistych kosztów.
- w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ustalono wysokość opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, obowiązującą od 4 kwietnia, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy jest zobowiązany dokonać opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem sprawuje Prezydent Miasta. Jego celem jest: zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci, doskonalenie form pracy. Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór powinien być sprawowany na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz dzieci do lat 3.
- w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Podczas sesji, która odbyła się 23 lutego, radni dokonali zmian w nieobowiązującej już uchwale z 2006 r., dlatego konieczne było przywołanie odpowiedniej uchwały z 28 marca 2007 r.
Od 1 czerwca 2011 r. cena biletu normalnego na linii Gdynia - Hel oraz Gdynia - Jastarnia wynosić będzie 14 zł (podwyżka o 2 zł), ulgowego - 7zł (podwyżka o 1 zł). Cena biletu na przewóz roweru nie zmieni się - 3 zł. Od 2009 r. ceny za korzystanie z przejazdów tramwajem wodnym nie zmieniły się. W tym czasie znacznie wzrosły koszty funkcjonowania linii. Jednocześnie, by promować ruch rowerowy, utrzymano dotychczasową opłatę za przewóz roweru.
- w sprawie przystąpienia gminy Gdynia do programu „Ryby dla Zatoki". Rada Miasta Gdyni wyraziła wolę współdziałania ze Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej w realizacji programu „Ryby dla Zatoki" będącego elementem działań gminy Gdynia zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego Zatoki Puckiej i Gdańskiej.
Rada Miasta Gdyni zaakceptowała koszt realizacji programu w latach 2011-2014 w wysokości 100 000 zł rocznie, z czego udział Gdyni to 12 tys. zł rocznie. Czystość wód, a także intensywność życia w Zatoce Puckiej i Gdańskiej ma wielkie znaczenie dla Gdyni. Dlatego Miasto zobowiązało się do pokrycia części kosztów projektu, czyli dalszych prac związanych z podchowem narybku oraz koniecznych prac badawczych.
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie", dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Projekt realizowany jest od 2008 r. Tegoroczna IV edycja pozwoli na dalsze upowszechnianie dobrych praktyk aktywizowania i usamodzielniania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stworzy także możliwości wsparcia kolejnej grupy odbiorców - osób bezdomnych, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Tegoroczny projekt ma również na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie dostosowania oferty pracy socjalnej dla poszczególnych grup klientów i ich potrzeb.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_69227.html.