1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80,  poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXV/786/09 z dnia 30 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od zachodu i północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni i wzdłuż brzegu morskiego,
od wschodu - wzdłuż brzegu morskiego,
 od południa - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, wzdłuż południowej granicy dz. nr 101/6, następnie wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru ogrodów działkowych im. E. Kwiatkowskiego i im. H. Sucharskiego do ul. Zielonej, dalej obejmuje obszar ogrodu działkowego „Kotwica" i biegnie do granicy administracyjnej miasta Gdyni,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2011 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
W dniu 24.05.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 125852 - 2011. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawca, który chce pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 1.07.2011 r. do dnia 1.08.2011 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 8.06.2011 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.06.2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00; Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w okresie od 1.07.2011 r. do 31.12.2013 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej: www.mopsgdynia.pl.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w okresie od 1.07.2011 r. do 31.12.2012 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej: www.mopsgdynia.pl.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na robotę budowlaną: Wykonanie remontu pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Żwirki i Wigury 14 i ul. Białowieskiej 1 w Gdyni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2011 r., sygn. numer 121592-2011. Termin składania ofert - do dnia 6.06.2011 r. do godz. 9.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Violetta Obuchowicz - Klose - Kierownik Referatu Remontów, Anna Walter - inspektor Wydziału Budynków, Jan Walewski - inspektor Wydziału Budynków, tel. 58 66 82 300, Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 63/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1950/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Górniczej o pow. 100 m², oznaczonej na karcie mapy KM 22 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 103/20 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 64/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1951/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 35 o pow. 21 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/56 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 19.05.2011 r. do 9.06.2011 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Gdyni
zleci firmie remontowo-budowlanej wykonanie remontu dachu w w/w budynku.
Projekt określający zakres wymaganych prac oraz uproszczona Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się do wglądu w ABK Nr 3, ul. Abrahama 56.
Informacji nt. prac remontowo-budowlanych udzielają: Barbara Pawelec oraz Renata Rybicka, tel. 58 620 51 38. Prace będą prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków UM w Gdyni. Oferty należy składać w Administracji Budynków Komunalnych nr 3 przy ul. Abrahama 56 w Gdyni w pok. nr 5 w godz. 9.00 - 13.00 do 10 czerwca 2011 roku.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: lipiec - wrzesień 2001 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej; cz.dz.nr 449/48 o pow. 39 m² i 363/48 o pow. 15 m² km. 79 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 9.05.2011 r. do 29.05.2011 r.
***
Przedszkole nr 7,
ul. Władysława IV 56
poszukuje do pracy
nauczyciela na zastępstwo

od 1 września 2011 r. do końca kwietnia 2012 r.
Informacje pod numerem telefonu: 58 620 01 44.
***
W związku z dotacją gminy
na remont elewacji, balkonów, wymiany orynnowania kamienicy przy ul.Świętojańskiej 34, współwłaściciele poszukują wykonawcy w/w remontu.
Szczegółowe informacje pod adresem przy ul. Świętojańskiej 34/8 w Gdyni lub telefonicznie pod nr tel. 501 145 559.
Termin składania ofert mija 10.06.2011 r.
***
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni
zatrudni od dnia 1.09.2011 r.
strażnika ruchu drogowego
w pełnym wymiarze czasu pracy
.
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż - minimum 3 lata, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.
Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 624 09 74.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na:
usuwanie dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/dzikiewysypiska.
Termin składania ofert: 1.06.2011 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Wojciech Zalewski, tel. 58 761 20 74 w godz. 8.00 - 15.00 i Paweł Wiśniewski, tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 - 15.00; w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

ikona