1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej, oznaczonej jako działka nr 274, k.m. 39 Obręb Wiczlino oraz przy ul. Janki Bryla, oznaczonej jako działka nr 357, k.m. 40 Obręb Wiczlino, przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni w okresie od 1.08.2011 r. do 30.06.2013 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:
„Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni".
W dniu 20.05.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 144279 - 2011 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia 6.06.2011 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 400,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia nr 65/2011/VI/M położonej przy ul. Dworcowej 11A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 30 września 2011 roku (załącznik do Zarządzenia nr 2104/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.05.2011r)z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej i handlowej - prowadzenie sklepu. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.05.2011 r. do 21.06.2011 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na: dostawę wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/parkomaty2.
Termin składania ofert: 6.07.2011 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 409. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego
przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni
w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację zgodnie z Zarządzeniem Nr 2070/11/VI/P z dnia 24.05.2011 r. dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego w Gdyni w latach 2011 - 2013 następującemu podmiotowi: Fundacji AnimalPro z Gdyni w wysokości 500 000 złotych brutto.
***
WYBORY ŁAWNIKÓW
W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, zachodzi zatem konieczność wyboru ławników na kadencję 2011-2015 do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu Pracy w Gdyni.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
7. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłąszają związki zawodowe lub organizacje pracodawców.
Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2011 roku. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego. Wzór karty można także pobrać z internetu - www.ms.gov.pl
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1. trzy aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. informację z Krajowego Rejestru karnego,
3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 107, w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
UWAGA: Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
***
Teatr Miejski Gombrowicza w Gdyni oferuje do wolnej sprzedaży
dwa używane skutery marki HERKULES 250, 4 - ro kołowe ATV LF 250 ST
Opis parametrów pojazdu:
- Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy ATV LF 250 ST, Nr ramy: LAASCNL 2851030712, Nr silnika: DJ 253 FMM 050330912. Data nabycia: 12.07.2005 r.
- Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy ATV LF 250 ST, Nr ramy: LAASCNL 2X51030727, Nr silnika: SJ 253 FMM 050330927. Data nabycia: 12.07.2005 r. Minimalna wartość licytacyjna pojazdu nr 1 - 2950,00 zł PLN , pojazdu nr 2 - 2850,00 zł PLN oszacowana przez rzeczoznawcę na zlecenie Teatru.
Oferent składający propozycję zakupu pojazdu jest obowiązany w formie pisemnego oświadczenia przedłożyć informację, że jest podmiotem (firma/osobą fizyczną) uprawnioną do samodzielnego nabycia rzeczy (oferent powinien podać w ofercie dane rejestracyjne o firmie - nazwa, adres, NIP, Regon, a w przypadku osoby fizycznej - dane osobowe, adres, NIP, Pesel- informację o pełnoletniości nabywcy). Wszelkie koszty nabycia pojazdu, w tym podatkowe, ubezpieczeniowe, pokrywa wybrany oferent- nabywca pojazdu;
Oferent w formie pisemnej składa ofertę nabycia używanych skuterów marki HERKULES 250 od Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni wraz ze wskazaniem proponowanej wartości zakupu.
Teatr przy wyborze oferenta będzie się kierował kryterium ceny, najwyższa wartość zaproponowanej ceny zakupu pojazdu będzie punktowana najwyżej, propozycje o niższej wartości uzyskają stosownie niższą punktację, przy stwierdzeniu, że oferta spełnia podstawowe warunki wymagane od potencjalnych nabywców.
Teatr wyznacza termin składania ofert z propozycją nabycia pojazdu - do dnia 17 czerwca 2011r. do godz.15.00. Oferty należy złożyć w oryginale, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni ( pok. nr 7 ). Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie nabycia używanego samochodu Teatru jest Kierownik Administracyjny - Ilona Czech oraz Magdalena Czaplicka. Adres kontaktowy: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26; 81 - 381 Gdynia, tel. 58 620 78 46 , e-mail: administracja@teatrgombrowicza.art.pl.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1, DOPS Nr 2, DOPS Nr 4 w okresie od 1.07.2011 r. do 30.06.2013 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl.
***
Dyrektor SP nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22
poszukuje wykonawców do realizacji zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej".
Dokumentacja projektowa oraz uproszczona Specyfikacja Warunków Zamówienia do pobrania u kierownika administracji szkoły.
Oferty należy składać do 17.06.2011 r. Przewidywany termin wykonania zamówienia: lipiec 2011 r. (tel. 58 625 40 25 w godz. 7.30 - 15.30).
***
Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni, ul. Krasickiego 28
zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze ½ etatu.
Szczegółowe informacje na stronie:www.sp18.gdynia.pl/ogloszenia.htm
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni od nowego roku szkolnego 2011/2012 - nauczyciela etyki, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@poczta.onet.pl