Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na: wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt yomb w ciągu ul. Łanowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://153.19.91.68/zdiz/lanowa
Termin składania ofert: 30.06.2011 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.
***
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje

o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nieruchomości o powierzchni 300 m², opisanej na KM 44 obręb Gdynia, jako część działki nr 157/2, położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 9121.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: - cele ogrodnicze. Okres dzierżawy: do 3 lat;
- wykazu nieruchomości o powierzchni 307 m², opisanej na KM 44 obręb Gdynia, jako część działki nr 157/2, położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 9121.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze.
Okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 9.06.2011 r. do 30.06.2011 r.
***
Zawiadomienie
Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Gminy Miasta Gdyni zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. al. Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 839/258, k.m. 59 Obręb Gdynia o pow. 0,0336 ha, stanowiącej własność nieżyjącej Teresy Kryszewskiej.
Powyższa nieruchomość objęta jest ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdyni Nr RUL.KN.7331-102/10 z dnia 31.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitarnym Trójmiasta"
W ramach przedsięwzięcia obejmującego przebudowę istniejącej trakcji trolejbusowej w ciągu ulicy al. Zwycięstwa w Gdyni do granicy administracyjnej miasta z Sopotem, na przedmiotowej działce planowana jest likwidacja słupa i ustawienie obok likwidowanego nowego słupa oraz wymiana kabli sieci trakcyjnej i oświetleniowej. Zgodnie z art. 114 ust. 3 w/w ustawy na łamach gazety „Gazeta Wyborcza" w dodatku „Komunikaty" w dniu 19.04.2011 r. ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do działki nr 839/258.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 30.09.2012 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40
W budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428 wywieszony został do dnia 11 lipca 2011r. wykaz nr 84/2011/VI/M. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/40 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5121 przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w tymczasowych pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wydzierżawiającego, wskazanych poniżej :
Pawilon handlowy nr 354 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 308 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 246 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 368 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 361 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 249 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; Pawilon handlowy nr 243 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m² , Pawilon handlowy nr 247położony na placu targowym powierzchni 9,6 m², Pawilon handlowy nr 222 położony na placu targowym o powierzchni 9,6m², Pawilon handlowy nr 245 położony na placu targowym o powierzchni 12,7 m²; Pawilon handlowy nr 14 położony w hali łukowej o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 46 położony w hali łukowej o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 214 położony w hali płaskiej o powierzchni 8,7 m².
Dla nieruchomości wymienionych w powyżej ustala się wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego, w tym dla: oznaczonych punktami od 1 do 9 w wysokości: 400,00 zł., oznaczony punktem 10 w wysokości: 500,00 zł., oznaczonych punktami od 11 do 12 w wysokości: 800 ,00 zł., oznaczony punktem 13 w wysokości 700,00 zł. Wylicytowany czynsz miesięczny dzierżawny jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów z Mienia Komunalnego NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029. Miesięczny czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku dzierżawy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Wadium ustala się w kwocie 500 zł. Minimalne postąpienie wynosi 50 zł. Na poczet czynszu dzierżawnego zalicza się wadium. Gmina Miasta Gdyni oświadcza, iż posiada zawarte umowy: z Stowarzyszeniem Kupców Gdyńskiej Hali Targowej na administrację placem targowym i z Miejskimi Halami Targowymi S.A. na administrację halą płaską i łukową.
Przetarg odbędzie się 20 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w sali 105, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne gotówką w terminie do 18 lipca 2011 r. w kasie Urzędu Miasta w pok. 27 (do godz.14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. nr 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski, wykaz nr 70/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowym obiekcie gastronomicznym o powierzchni 400 m² oraz prowadzenie działalności rekreacyjnej o powierzchni 200 m², cz.dz. nr, nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879 o pow. łącznej 600 m²,;
- przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 71/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowych obiektach gastronomicznych o łącznej pow. 700 m² cz.dz. nr, nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879 ,;
- przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 72/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej z wyłączeniem jakiegokolwiek nagłośnienia o łącznej pow. 3500,00 m² cz.dz. nr, nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879 ,;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 8.06.2011 r. do 29.06.2011 r.
***
Postanowienie - na podstawie art.113 §1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami)
postanawia się: sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w pkt I orzeczenia w decyzji nr RAAI.AW.7353-141/10/1092/Dr. Gosp. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.06.2010r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
dla inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni ( Przedłużenie Drogi Gospodarczej wykonywanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III od łącznika nad przejazdem PG1 do ul. Leszczynki) wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką istniejącego budynku działki nr 712/101, 711/101, 713/101, 709/101, 710/101, 138/101,720/101, 719/101, 722/101, 721/101, 724/101, 723/101, 726/101, 725/101, 727/101, 729/101, 728/101, 730/101, 323/101, 731/101, 733/101, 735/101, 734/104, 736/101, 717/101, 716/101, 718/101, 714/101, 715/101, 295/101,738/9, 737/9, 739/9, 741/8, 740/8, 742/8, 386/8, 743/8, 744/8, 384/8, 745/8, 746, 382/8, 380/8, 381/8, 336/8, 271/7, 379/7, 378/7, 376/7, 377/7, 374/7, 375/7, 342/8 KM-26 obr. Gdynia".
w następujący sposób:
- w wierszu 24 na pierwszej stronie w/w decyzji jest : ... nad ..., a powinno być: pod
- w wierszu 29 na pierwszej stronie w/w decyzji jest : ... 746 ..., a powinno być: 746/8
UZASADNIENIE
W pkt I orzeczenia w wydanej decyzji nr RAAI.AW.7353-141/10/1092/Dr. Gosp. z dnia 09.06.2010r popełniono oczywiste omyłki pisarskie dotyczące:
- lokalizacji łącznika do ulicy Leszczynki - jak wynika z tytułu zatwierdzonego projektu oraz dokumentacji projektowej łącznik do ulicy Leszczynki znajduje się pod przejazdem PG1 Trasy Kwiatkowskiego, a nie nad,
- terenu inwestycji w zakresie działki nr 746 - jak wynika z pkt II orzeczenia w/w decyzji oraz załączonego do tej decyzji projektu podziału, działka nr 383/8 została podzielona na działki nr nr 745/8 i nr 746/8, tym samym na terenie objętym zatwierdzonym projektem i udzielonym pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej zlokalizowana jest działka nr 746/8, a nie 746.
Wobec powyższego należało dokonać sprostowania.
Pouczenie: Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni. W dniu 16.06.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 160144 - 2011.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu II etapu wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ZSO nr 1 w Gdyni zgodnie z decyzją nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27 i dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 15.07.2011 r. do dnia 15.08.2011 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 4.07.2011 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4.07.2011r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska- st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk.Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 1025 m² .
Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres od 17.06.2011 r. do 7.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 80/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2314/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 51 o pow. 96 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1, oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 i nr 108/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 17.06.2011 r. do 8.07.2011 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na: remont dylatacji wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wielkopolskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdyniwa.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://153.19.91.68/zdiz/dylatacje
Termin składania ofert: 1.07.2011 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
ul. Korzeniowskiego 25 A - Lokal niemieszkalny położony w suterenie budynku wielorodzinnego
- KW GD1Y/00002128/5, karta mapy 60, nr działki 1166/100, powierzchnia działki 575m ², powierzchnia lokalu 36,81m² + 4,94 m². Komórka , cena lokalu w PLN 124.300, wielkość udziału w gruncie 1605/10000, cena udziału w gruncie 96.000, forma sprzedaży lokal/ grunt : własność/własność, wadium 12 500 zł, warunki zapłaty lokal/grunt: zapłata ceny za lokal oraz udział w gruncie, płatne jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.
ul. Reja 14-16 - Lokal niemieszkalny w piwnicy budynku wielorodzinnego,
KW GD1Y/00021781/9, karta mapy 59, numer działek 144 i 145, obszar działek 211 m² i 218 m², powierzchnia lokalu 29,13 m², cena lokalu w PLN 35.000 zł, wielkość udziału w gruncie 0,0691, cena udziału w gruncie 30.300 zł + podatek VAT w wys.23%, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu: I-a opłata 7.575 zł + podatek VAT w wys.23%, opłata roczna: 909 zł + podatek VAT w wys. 23 %, aktualizacja w trybie art. 77-78 u.m.g ,forma sprzedaży lokal/grunt : własność / użytkowanie wieczyste, wadium 3 500. Warunki zapłaty lokal/ grunt: zapłata ceny za lokal oraz 1 opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wys.25% ceny gruntu + VAT w wys. 23% płatne przed podpisaniem aktu notarialnego, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wys. 3% wartości udziału w gruncie + VAT w wys.23% płatne do 31.03.każdego roku.
Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, Zarządzeniem Prezydenta Miasta i ich akceptacją. Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy pokoju nr 428. Informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 425 (IV piętro) tel. 58 668 89 44.
Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55 (tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38).


ikona