Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Przemysława 14 a w Gdyni, oznaczonej na KM 82, obręb Gdynia jako działka nr 1107/62 o pow. 8 m ² i działka nr 1109/388 o pow. 81 m ².
Wykaz nr 86/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2412/2011/VI/M z dnia 21 czerwca 2011 r. wywieszony jest od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 22 lipca 2011 r.
***
Dyrektor ZSO nr 1 Gdyni
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny
na użyczenie lokalu użytkowego kuchni szkolnej w ZSO nr1 w Gdyni stanowiących własność Gminy Gdyni, położonego przy ul. Legionów 27
Nieruchomość podlega użyczeniu i biorący w użyczenie ponosi jedynie koszty opłat za media.
Umowa użyczenia obejmuje okres 1.08.2011 r. do 30.06.2016 r.
Wpłacenie wadium (1500 zł) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Zarządzeniem Dyrektora ZSO nr1 i Regulaminem Przetargu, wzorem umowy użyczenia (materiały do pobrania w pokoju 409).
Uchylanie się wygrywającego od podpisania umowy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje przepadek wadium. Dyrektor ZSO nr 1 w Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź wycofania się z licytacji. Informacja dotyczący niniejszego użyczenia w drodze przetargu wywieszona jest w siedzibie ZSO nr 1na drzwiach wejściowych. Wzór umowy użyczenia do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok 409.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela kierownik administracyjny ZSO nr1 pokój 409, tel. 58 622 18 33.
Przetarg odbędzie się dnia: 19 lipca 2011 roku o godz. 10.00 w sali nr 3G ZSO nr 1.
***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 4 845 000 euro
na „remont posadzek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277".
W dniu 27.06.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP. Przedmiot zamówienia obejmuje remont posadzek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni. CPV 45110000-1 roboty rozbiórkowe, CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe, CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg.
Pożądany termin realizacji zamówienia - 15.09.2011 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 50 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bib/jednostki lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak-Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy- tel. 58 625 48 55.
Ofertę opisaną: „Przetarg nieograniczony do 4 845 000 euro na remont posadzek w budynku SOSW nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277. Nie otwierać przed 12 lipca 2011 r. godz. 10.00" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 12 lipca 2011 r. do godz. 9.00.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na powierzenie realizacji zadania, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3 w okresie od 22.08.2011 r. do 30.06.2013 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej: www.mopsgdynia.pl.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że zamierza przyznać kontrakt
na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego
Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających realizowana w ramach Projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - I etap oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 13.06.2011 r. do Dziennika Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej. Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2011/S 113-186451 dnia 15.06.2011 r. - http://ted.europa.eu.
15/06/2011 S113 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia: 25.07.2011 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.07.2011 r. o godz. 12.00, pok.105 a w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wysokość wadium: 500 000,00 zł. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 2 000,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji po uprzednim pisemnym zamówieniu lub pobrać na stronie internetowej: adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka, fax 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
w przetargu nieograniczonym powyżej 193.000 euro na dostawę wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni
Zmienia termin składania ofert:
13.07.2011 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ, wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ dostępne są pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/parkomaty2.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 85/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2411/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 57 o pow. 57 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1, oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 22.06.2011 r. do 12.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Tezeusza 6A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 533/6 o pow. 895 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 83/2011/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2317/11/VI/M z dnia 14 czerwca 2011 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 22 czerwca 2011 r. do 11 lipca 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 1A oznaczonej na KM 64 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 241/23 o pow. 570 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 81/11/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2315/11/VI/M z dnia 14 czerwca 2011 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 22 czerwca 2011 r. do 12 lipca 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Mitry 7A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działki gruntu nr 533/5, 563 o pow. 1767 m² przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 82/2011/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2316/11/VI/M z dnia 14 czerwca 2011 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 22 czerwca 2011 r. do 11 lipca 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu MIasta Gdyni wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kacze Buki oznaczonej na Km 7, obręb Chwaszczyno jako działka nr 237/51 o pow. 4.631 m², objętej Kw GD1Y/00011869/7, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 88/2011/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2461/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2011 r. wywieszony został na okres od dnia 22.06.2011 r. do dnia 13.07.2011 r.
***
Uwaga , organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na powierzenie realizacji zadania, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni w okresie od 1.08.2011 r. do 31.12.2012 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Piotra Skargi, oznaczonej na karcie mapy 56, obręb Gdynia jako działka nr 1175/182 o powierzchni 44 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00002507/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 87/2011/VI/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2413/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2011 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 22 czerwca 2011 r. do 12 lipca 2011 r.ikona