1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Po IX sesji Rady Miasta Gdyni

22 czerwca 2011 r. odbyła się IX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 27 uchwał, a wśród nich:
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2010, a także w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2010.
Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2010 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 188 419 175 zł.
W rezultacie był on mniejszy i wyniósł 105 312 743 zł. Warto zaznaczyć, że miasto otrzymało z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych kwotę 38 397 879 zł (81,7%), co pozwoliło współfinansować 19 projektów. Sprawozdanie przedłożone przez Komisję Rewizyjną pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 22 radnych (20 z Samorządności i 2 z PiS-u). Pięcioro radnych PO wstrzymało się od głosu. Za absolutorium głosowało 20 radnych Samorządności. Siedmiu radnych - dwóch z PiS-u i pięcioro z PO - wstrzymało się od głosu.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi-Nowackiej" skrzyżowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej w Gdyni.
Izabela Jaruga Nowacka (ur. 23 sierpnia 1950 r. w Gdańsku) - polityk, posłanka okręgu gdyńsko-słupskiego na Sejm II, IV, V i VI kadencji, była przewodnicząca Unii Pracy i Unii Lewicy, wicepremier w rządach Marka Belki. Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem.
- Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 065 737 135 zł,
wydatków - 1 248 008 826 zł,
przychodów - 295 771 691 zł,
rozchodów - 113 500 000 zł.
Zmiany spowodowane są m.in. zwiększeniem dochodów budżetu, w tym środków na realizację projektów „Rodzina bliżej siebie" i „Młodzież w działaniu", a także zwiększeniem wydatków, np. na organizację wrześniowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.
Granice obszaru przebiegają: od zachodu - wzdłuż Potoku Przemysłowego, od północy - wzdłuż ul. Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej, od wschodu - wzdłuż Drogi Gdyńskiej, od południa - wzdłuż ul. Sieradzkiej.
Na obszarze znajdą się: tereny zieleni urządzonej (parki, bulwary, skwery), ogrody działkowe, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług publicznych - oświaty.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.
Na obszarze wskazywanym jako strefa miejska, przewidywane są: tereny produkcyjno-usługowe (wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej), tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z terenami ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m² (w północno-zachodnim obszarze planu), tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (przy skrzyżowaniu ulic Chwaszczyńskiej i Jana Nowaka Jeziorańskiego), tereny leśne, współtworzące system przyrodniczy miasta (w północnym rejonie).
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic Kościelnej, Szturmanów i Szyprów.
Na obszarze przewidywane są: tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, wzdłuż al. Zwycięstwa - ciągi wielofunkcyjne, tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy rolne itp. i tereny zieleni urządzonej (parki, bulwary, skwery), ogrody działkowe, tereny cmentarzy, tereny urządzeń i obiektów elektroenergetycznych.
- Radni dokonali zmiany w uchwale z 23 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007-2011.
Stawki czynszu najmu w lokalach mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy nie były zmieniane od 2007 r. Aktualnie obowiązujące czynsze w lokalach mieszkalnych nie pokrywają w pełni kosztów utrzymania zasobu gminnego. W przeliczeniu na wartość odtworzeniową lokalu w skali roku stanowi to od 0,42 do 1,43% dla poszczególnych kategorii mieszkań. Zmiana w uchwale umożliwia reakcję na zmianę stawki odtworzeniowej i korygowanie stawek czynszu w następnych programach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni. W kolejnych latach zakłada się zmiany stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych odpowiednio w danej kategorii w mieszkaniowym zasobie gminy do 2,5% wartości odtworzeniowej województwa pomorskiego.
Za tydzień, w Ratuszu nr 1010, przekażemy Państwu kolejną porcję informacji z Sesji Rady Miasta, która odbyła się 22 czerwca.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_69963.html. 

ikona