Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej na KM 61, obręb Gdynia jako działka nr 502/82 o pow. 190 m² przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Kazimierza Tetmajera 70 w Gdyni.
Wykaz nr 96/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2591/2011/VI/M z dnia 5 lipca 2011 r. wywieszony jest od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 5 sierpnia 2011 r.
***
Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79
zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego od 1.09.2011 r. Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m².
Oferty należy składać do dnia 29.08.2011 r. w zamkniętych kopertach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 68 91/92.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
***
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d f ust. 5 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194) zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 15.06.2011 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego", zlokalizowanej na działkach nr 355/31, 358/30, 490/30 KM-28 obr. Gdynia 940/51, 6, 14, 900/2, 901/2, 552/2, 649/1, 852/4, 347/7, 676/10, 349/9, 899/2, 643/3, 352/17 KM-49 obr. Gdynia".
WYKAZ DZIAŁEK W GRANICACH INWESTYCJI.
Województwo pomorskie, km - 28 obręb Gdynia, miasto Gdynia: dz. 355/31 oznaczona w projekcie podziału nr 624/31* oraz 625/31; dz. 358/30 oznaczona w projekcie podziału nr 627/30*oraz 626/30**; dz. 490/30 oznaczona w projekcie podziału nr 627/30* oraz 628/30**;
Województwo pomorskie, km - 49 obręb Gdynia, miasto Gdynia: dz. 900/2 oznaczona w projekcie podziału nr 951/2*, 952/2 **; dz. 901/2 oznaczona w projekcie podziału nr 950/2* , 951/2*, 952/2**; dz. 649/1 oznaczona w projekcie podziału nr 946/1*, 947/1, 948/1oraz**; dz. 852/4 oznaczona w projekcie podziału nr 944/4*oraz 945/4**; dz. 347/7 oznaczona w projekcie podziału nr 942/7*oraz 943/7**; dz. 552/4*; dz. 940/5 *; dz. 6**; dz. 14**; dz. 676/10**; dz. 349/9**; dz.899/2**; dz. 643/3**; dz.352/17**.
Legenda:
* działki w granicach pasa drogowego ulicy, dla budowy ulicy,
** działki poza pasem drogowym objęte robotami związanymi z przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 323 (tel. 58 66 88 408), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2454/11/VI/O z dnia 21 czerwca 2011r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od 1.09.2011 r. do 31.12.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji 460 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 22 lipca 2011 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 22 lipca 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2011 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2453/11/VI/O z dnia 21 czerwca 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2012 r.
Przewidywana kwota dotacji 75 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 22 lipca 2011 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 22 lipca 2011r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 3/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Zielona 17A/8, Żelazna 18A/52, Boh. Star. Warszawskiej 25/29, Żelazna 25/9, Legionów 96/11, Wolności 4/6, Swarzewska 60/34, Chwarznieńska 4/53, Żelazna18B/41, Żelazna 18B/60, Morska 112A/89, Bp. Dominika 8/10, Boh. Star. Warszawskiej 16A/10, Herberta 7/28, Żelazna 29/16, Dąbrowskiego 2/10, Pawia 13C/3, Pawia 13C/2A, Pawia 13C/1, Pawia 13C/2, Sandomierska 1A/18, Dąbrowskiego 4A/3, Pogodna 4/12, Świętojańska 139/128, Bp. Dominika 8/15.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 7.07.2011 r. do dnia 18.08.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia nr 94/2011/VI/M położonej przy ul. Świętojańskiej 118 (część działki nr 1053/98, km 58) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2589/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.07.2011 r.) z przeznaczeniem na cele magazynowe.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.07.2011 r. do 1.08.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 93/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym o łącznej pow. 150 m² cz.dz. nr 32/10 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 7.07.2011 r. do 28.07.2011 r.
***
Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79
zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego od 1.09.2011 r. Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m².
Oferty należy składać do dnia 29.08.2011 r. w zamkniętych kopertach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 68 91/92.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79
zatrudni od dnia 1 sierpnia 2011 r. pracownika na stanowisko sprzątaczki w pełnym wymiarze czasy pracy.
Podania należy składać do dnia 22.07.2011 r. w siedzibie Zespołu.
***
Zespół Szkół nr 15,
ul. Jowisza 60 81-601 Gdynia,
zatrudni od 1 września 2011 r. na umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin nauczyciela języka niemieckiego i nauczyciela logopedę.
Dokumenty (list motywacyjny, CV), należy składać do 15 sierpnia 2011 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 13.00, lub przesłać na adres zs15gdynia@poczta.fm.
***
Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8
zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze godzin od 8.08.2011 r.
Podania można składać u Kier. Adm. Gosp. Grażyny Mompert do dnia 22.07.2011 r., tel.kontaktowy: 58 622 23 43.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 8 września 2011 r. a 31 grudnia 2011 r.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem: 566 629 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej: www.gosirgdynia.pl i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 r. do godziny 15.00.
Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 6 września 2011 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d f ust. 5 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 )
ZAWIADAMIA
że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 14.06.2011 r., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni na działkach nr 21, 681/43, 583/43, 327/17, 329/18, 325/16 KM-27 obr. Gdynia".
WYKAZ DZIAŁEK W GRANICACH INWESTYCJI
Województwo pomorskie, km - 27 obręb Gdynia, miasto Gdynia: dz. 21 *; dz. 583/43*; dz. 327/17*; dz. 329/18*; dz. 325/16**; dz. 681/43**.
Legenda:
* działki w granicach pasa drogowego ulicy, dla budowy ulicy,
** działki poza pasem drogowym objęte robotami związanymi z przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 323 (tel. 58 66 88 408 ), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
Adaptacja kotłowni i pomieszczeń z nią związanych - zmiana funkcji obiektu na salę wielofunkcyjną, w tym prowadzenie zajęć ruchowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni - ETAP I
W dniu 8.07.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 190544-2011.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne.
Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na I etapie adaptacji kotłowni i pomieszczeń z nią związanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zgodnie z Decyzją nr RAAII.6740.230.2011.KB-75/27 oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 16.08.2011 r. do dnia 16.11.2011 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2011 r., godz. 8.30, w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: kierownik administracji Izabela Kruszewska, tel.: 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, St. referent ds. zamówień publicznych Katarzyna Mądrzak, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 97/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ikara oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1066/34 o pow. 32 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00068585/6.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wiata śmietnikowa.
Okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 6.07.2011 r. do 27.07.2011 r.
***
Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192
zatrudni w wymiarze ¾ etatu pracownika obsługi na stanowisko konserwatora od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Podanie i życiorys należy składać w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00 - 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 623 06 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej na KM 62, obręb Gdynia jako działka nr 314/8 o pow. 90 m² przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Mikołaja Kopernika w Gdyni.
Wykaz nr 95/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2590/2011/VI/M z dnia 5 lipca 2011 r. wywieszony jest od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 5 sierpnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej na KM 61, obręb Gdynia jako działka nr 502/82 o pow. 190 m² przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Kazimierza Tetmajera 70 w Gdyni.
Wykaz nr 96/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2591/2011/VI/M z dnia 5 lipca 2011 r. wywieszony jest od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 5 sierpnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 573/2 km. 95 o pow. 37 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 4.07. 2011 r. do dnia 25.07.2011 r.
***
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Karpaty" Gdynia, ul. Gedymina 34 A
ogłasza przetarg nieograniczony na: remont/wymianę ogrodzenia zewnętrznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Karpaty" od strony lasu na wysokości ul. Witolda/Gedymina/Płocka
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać codziennie pod nr tel.: 501 007 485 w godz. 9.00 - 20.00.
W celu dokładnego rozpoznania terenu przeznaczonego pod inwestycję oferenci winni bezwzględnie dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W tym celu należy skontaktować się pod nr tel. 693 625 350.
Oferty należy przesłać listem poleconym na adres: Rodzinne Ogrody Działkowe „Karpaty" 81-534 Gdynia, ul. Gedymina 34 A w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg ogrodzenie" do dnia 29.07.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 3.08.2011 r. o godz. 10.00 w budynku hydroforni na terenie ROD „Karpaty" (wejście nr 2 od ulicy Witolda).
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Ryszard Wąsowicz - V-ce Prezes Zarządu, tel. 693 625 350, Małgorzata Murawko - sekretarz Zarządu, tel. 501 007 485.

ikona