1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Trójmiejski Standard Usług Opiekuńczych

Dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Sopocie, Gdyni i Gdańsku podpisali 13 lipca 2011 r. porozumienie w sprawie opracowania Trójmiejskiego Standardu Usług Opiekuńczych, mającego na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Działania te mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób, które wymagają opieki. Wprowadzenie standardów umożliwi m.in. zlecanie świadczenia usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym (np. organizacjom pozarządowym) według ujednoliconych zasad.
Samorządy indywidualnie doprecyzują poszczególne elementy standardu, dostosowując je do własnych potrzeb, możliwości i obranych strategii. Standard określa m.in. niezbędne kwalifikacje opiekunek czy rozróżnienie zakresu czynności u osób mieszkających samotnie i pozostających pod opieką rodziny.
Warto dodać, że uprawnione do korzystania z usług opiekuńczych są osoby samotne (samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim i nieposiadające krewnych wstępnych ani zstępnych). Usługi mogą być również przyznane osobie:
• samotnie gospodarującej w sytuacji, gdy wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni, nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy;
• członkowi rodziny, w sytuacji gdy nie może on, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni, zapewnić odpowiedniej pomocy.
Nieformalne spotkania przedstawicieli trójmiejskich ośrodków pomocy społecznej, na których prezentowana była diagnoza problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w poszczególnych miastach, odbywały się przez cały rok. Podejmowane działania zostały sformalizowane i uzgodniono treść „Porozumienia w sprawie opracowania Trójmiejskiego Standardu Usług Opiekuńczych".
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy, zdefiniowanym w ustawie o pomocy społecznej w art. 50 jako pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

ikona