1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Gdynia bez barier bardzo obywatelska

Nie raz gdynianie dowiedli, że są społecznością świadomą demokratycznych praw i obowiązków, co miało swój wyraz we frekwencji przy okazji wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Mamy kolejny dowód o większej niż gdzie indziej aktywności wyborców. 19 września minął termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 9 października. Wnioski takie złożyło w Gdyni 16 osób (Gdańsk - pięć osób, w Sopocie jedna), a jedna osoba niewidoma zgłosiła wniosek o głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek Braille'a.
Przypomnijmy zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego, przy użyciu nakładek Braille'a, głosowania przez pełnomocnika oraz w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głosowanie w lokalu wyborczym - osoby niepełnosprawne
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Taki zamiar powinien być zgłoszony prezydentowi miasta najpóźniej do 26 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.
Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem urzędu miasta upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do prezydenta miasta, w którym jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 29 września 2011 r.
Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa; kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Głosowanie
w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.
W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta najpóźniej do 26 września 2011 r. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Wzory wniosków oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wybory2/7033_.html.