1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16A.
Wadium dla wskazanej nieruchomości wynosi 5000 zł a minimalne postąpienie 500 zł.
Ustala się wywoławczą stawkę 30.702,60 zł czynszu dzierżawnego. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest na urządzenie 3 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz zieleni. Wylicytowany czynsz płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu płaci podatek VAT 23% i podatek od nieruchomości. Przetarg obędzie się w dniu 3.11.2011 r. w sali 105A o godz. 10.00, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić w terminie 7 dni przed terminem przetargu na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33 i 668 85 05.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nr 146/2011/VI/M nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Gdyni: w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5121 przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo-usługowej w tymczasowych pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wydzierżawiającego wskazanych poniżej:
pawilon handlowy nr 243 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 249 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 250 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 308 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 320 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 352 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 354 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 355 położony na placu targowych o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 361 położony na placu targowym o powierzchni 9,6 m²; pawilon handlowy nr 214 położony w hali płaskiej o powierzchni 8,7 m²; pawilon handlowy nr 228/229 położony w hali płaskiej o powierzchni 17,40 m²; pawilon handlowy nr 37 położony w hali łukowej o powierzchni 10,0 m²; pawilon handlowy nr 46 położony w hali łukowej o powierzchni 10,0 m.
Dla nieruchomości wymienionych w powyżej ustala się wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego, w tym dla: oznaczonych punktami od 1 do 9 w wysokości: 400,00 zł, oznaczony punktem 10 w wysokości: 700,00 zł, oznaczony punktem 11 w wysokości: 1400,00 zł., oznaczonych punktami od 12 do 13 w wysokości: 800,00 zł. Wylicytowany czynsz miesięczny dzierżawny jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów z Mienia Komunalnego NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029. Miesięczny czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku dzierżawy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Wadium ustala się w kwocie 500 zł. Minimalne postąpienie wynosi 50 zł. Na poczet czynszu dzierżawnego zalicza się wadium. Gmina Miasta Gdyni oświadcza, iż posiada zawarte umowy ze Stowarzyszeniem Kupców Gdyńskiej Hali Targowej na administrację placem targowym i z Miejskimi Halami Targowymi S.A. na administrację halą płaską i łukową. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz ww. administratorów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 13.10.2011 r. do 3.11.2011 r.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
pilnie zatrudni od 2 listopada 2011 r głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty należy składać do 26 października br. w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sosw1@sosw1.eu .
Szczegółowe informacje: www.sosw1.eu oraz pod numerem telefonu: 58 625 48 55.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni, ul. Jana z Kolna 5,
z dniem 2.01.2012 r. zatrudni pracownika na stanowisko: Strażnik Ruchu Drogowego, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczną drogą uczniów do i ze szkoły. Kandydat na to stanowisko powinien charakteryzować się:
- dobrym stanem zdrowia (praca na powietrzu);
- posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań o pracę w sekretariacie szkoły w terminie do 31.10.2011 r.
***
Zespół Szkół Budowlanych
im. B. Bukowskiego,
ul. Tetmajera 65, 81-421 Gdynia,
informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego marki „Żuk", 1996 rok produkcji (benzyna/gaz). Cena wywoławcza 1.250,00 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.10.2011 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00.

ikona