1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Załóż własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt konkursowy, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MÓJ BIZNES II.

Szkolenie skierowane jest do osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne - w szczególności do byłych pracowników Stoczni Marynarki Wojennej S.A. oraz osób z wykształceniem co najwyżej średnim.

W ramach projektu realizowane będzie:
- poradnictwo zawodowe, psychologiczne i biznesowe;
- szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i przedsiębiorczości;
- jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności (do 40 000 zł);
- wsparcie pomostowe.
Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych do 8.11.2011 r.

Dodatkowe informacje na stronie www.pupgdynia.pl w zakładce: Menu /Fundusze pomocowe /Projekty PO KL /Projekt „Mój biznes II" oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok.116, tel. (58) 620 49 54 w. 116.