1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowe
j.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XIII/245/11 z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, obejmującego obszar:
- od północy - wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, następnie wzdłuż ulic: Weteranów i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz wzdłuż granicy terenów leśnych,
- od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów,
- od południa - wzdłuż osi al. Zwycięstwa i osi ul. Kasztanowej,
- od zachodu - wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk - Gdynia).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Pezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364, Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na pływalni dla gdyńskich Seniorów.
Przedmiotem zamówienia jest nauka pływania, doskonalenie pływania oraz aqua aerobic. Termin realizacji zamówienia od dnia 2 stycznia 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. w tym: pierwszy cykl od 2 stycznia do 6 czerwca 2012 roku, drugi cykl od 1 października do 14 grudnia 2012 roku.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.cas.gdynia.pl od dnia 18 listopada 2011 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie CAS do dnia 6.12.2011 r. do godz. 11.30.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część II: wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1 i K-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
W dniu 23.11.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 392102- 2011. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 29.12.2011 r. z uwzględnieniem uwag zawartych w rozdziale 3 SIWZ.
Ofertę należy złożyć do dnia 8.12.2011 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.12.2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych
Charakterystyka zawodu: specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych jest osobą odpowiedzialną za całościową organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na każdym etapie ich realizacji.
Wymagania: wykształcenie wyższe, min. 3 letnie przygotowanie zawodowe w placówkach prowadzących działalność kulturalną, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb), biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, prawo jazdy kat. B.
Termin zatrudnienia: styczeń 2012 r.
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wymagane dokumenty: Curriculum Vitae, list motywacyjny, kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji.
Jak aplikować: dokumenty należy składać do 10.12.2011 r. osobiście w sekretariacie, listem poleconym z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne", lub drogą elektroniczną na adres biuro@ckgdynia.pl.
Osoby, które spełnią wymagania formalne oraz zakwalifikują się do pierwszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 172/2011/VI/M położonej przy ul. Kurpiowskiej 37B (część działki nr 666/198, KM 76, obręb Gdynia) o pow. 171,5 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 4232/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z 22.11.2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działki przydomowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.11.2011 r. do 16.12.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 171/2011/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 1.200 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 4231/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.11.2011 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne z obowiązkiem pozostawienia istniejącego drzewostanu i pasa terenu o szerokości 7 m, który służy jako droga dojazdowa. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.11.2011 r. do 16.12.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 173/2011/VI/M położonej przy ul. Kurpiowskiej 37B (część działki nr 666/198, KM 76, obręb Gdynia) o pow. 171,5m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 4233/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z 22.11.2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działki przydomowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.11.2011 r. do 16.12.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Puckiej, wykaz nr 174/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata parking dla usług turystyczno - transportowych, cz. dz. nr 183/13, KM 99, o pow. ca 700 m²;
- przy ul. Puckiej, wykaz nr 175/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata warsztat samochodowy, plac dojazdowy, cz. dz. nr 183/13, KM 99, o pow. ca 460 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.11.2011 r. do 16.12.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu osobowego Renault Kangoo II rok produkcji 2004.
Cena wywoławcza 5900 zł. Oferty należy składać do 9.12.2011 r. do godz. 10.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta. Kontakt 58 668 86 79 A. Ciupalski. Pełny opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/komunikaty.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na:
Świadczenie usług transportu chronionego osób oraz wartości pieniężnych na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/konwojowanie.
Termin składania ofert: 6.12.2011 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Krystyna Grochowska, tel. 58 764 40 36 , w godz. 10.00 - 15.30, Tomasz Wojaczek, tel. 58 764 40 05, w godz. 10.00 - 16.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 9/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Buraczana 7C/2, Widna 13/47, Widna 7/9, Opata Hackiego 29/36, Chrzanowskiego 12A/2, Chylońska 59/63, Sienkiewicza 33/2A, Morska 108A/8, Powst. Wielkopolskiego 78D/6, Zamenhofa 1/55, Widna 13/2, Gen. Maczka 18/3, Berlinga 10C/3, Arciszewskich 27A/3, Gniewska 24/29, Powst. Wielkopolskiego 78E/2, Żelazna 16B/34.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 21.11.2011 r. do dnia 1.01.2011 r.

ikona