1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej siódmy, ostatni odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

Dlaczego jeżeli parkomat był zepsuty kontroler wystawił mi mandat?
Pozostawienie samochodu bez uiszczonej z góry opłaty za cały czas parkowania lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania jest podstawą do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł. W przypadku braku biletu parkingowego, kontroler zobowiązany jest do wystawienia wezwania o niedopełnieniu formalności wniesienia opłaty podczas parkowania. Jeżeli kierowca nie zgadza się z nałożoną opłatą dodatkową może ją reklamować w BOSPP.
Czy wezwanie może być anulowane, jeżeli przedstawię ważny bilet parkingowy?
Wezwanie może być anulowane, gdy:
- bilet parkingowy był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 5 min od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania,
- bilet parkingowy został dokupiony w ciągu 5 min od upływu czasu ważności poprzedniego biletu,
- parkomat w pobliżu miejsca parkowania był zepsuty, a bilet parkingowy został zakupiony w innym parkomacie, nie później niż w ciągu 10 min.
Czy muszę uregulować opłatę dodatkową, jeżeli nie parkowałem samochodu, tylko go pożyczyłem?
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wszystkie opłaty za parkowanie (opłaty parkingowe) muszą być opłacone przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Dla postępowania przez BOSPP, osoba kierowcy pojazdu nie ma żadnego znaczenia. Właściciel pojazdu po otrzymaniu wezwania ma możliwość uwolnienia się od opłaty dodatkowej, wiarygodnie wskazując użytkownika pojazdu, który w danym dniu i godzinie z niego korzystał.
Czy jeśli zapłacę opłatę dodatkową przelewem następnego dnia, to kwota opłaty będzie nadal 20 zł?
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł wówczas, kiedy zostanie ona wniesienia do końca następnego dnia funkcjonowania SPP lub 50 zł po upływie tego terminu. Opłata ulega obniżeniu tylko dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Należności z tytułu opłaty dodatkowej można uregulować gotówką w kasie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 lub za pośrednictwem przelewu bankowego na konto:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia Nordea Bank Polska SA II O. Gdynia nr konta 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917.
Na poleceniu przelewu/wpłaty należy umieścić dopisek „opłata dodatkowa" oraz podać sygnaturę sprawy uwidocznionej w nagłówku otrzymanego wezwania do zapłaty lub numeru rejestracyjnego pojazdu, którego dana opłata dotyczy.
Gdzie można złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej, jaka jest procedura postępowania przy rozpatrywaniu reklamacji?
Odwołanie od zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w SPP wyłącznie w formie pisemnej można złożyć w BOSPP, przesłać pocztą na adres ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@spp.gdynia.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania.
Korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres. Jeśli stanowi ona odpowiedź na przesłane wezwanie do zapłaty lub upomnienie powinna także zawierać sygnaturę danej sprawy.
Odwołanie wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać zgodę na odpowiedź w formie mailowej.
• W przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym reklamacja zostanie uznana za zasadną, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych i BOSPP odstępuje od dochodzenia jakichkolwiek opłat. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odwołujący się zostaje powiadomiony pisemnie.
• Nieuwzględnienie złożonej reklamacji spowoduje, po otrzymaniu danych właściciela pojazdu z MSWiA bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wysłanie pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do uiszczenia ww. opłat w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia na kwotę 58,80 złotych
• Brak zapłaty wynikającej z upomnienia powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego - organ miasta nie kieruje sprawy do sądu cywilnego, lecz wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go egzekucji. Okres wymagalności opłaty dodatkowej trwa aż do momentu jej przedawnienia się.
Jakie przepisy regulują nakładanie opłaty dodatkowej?
Należności z tytułu opłat dodatkowych pobiera ZDiZ (BOSPP). Sposób poboru opłat określa Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XVII/410/08 z 27 lutego 2008 roku.
Mam wykupiony abonament typu „M" dla mieszkańców, dlaczego kontroler wystawił mi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?
Jest to możliwe, jeśli kontroler SPP stwierdził, że: samochód był zaparkowany, zlokalizowany w promieniu powyżej 200 m od miejsca zamieszkania, numer tablicy rejestracyjnej pojazdu nie odpowiadał numerowi tablic wskazanych na abonamencie lub abonament był nieczytelny lub wygasła data ważności jego wystawienia.
Z kim mogę się skontaktować w celu uzyskania informacji o parkomatach?
Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić do BOSPP 58 764 40 00 (centrala) lub komentarz poprzez e-mail: biuro@sppgdynia.pl.