1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Nowoczesna Gdynia - nowatorskie rozwiązania w administracji geodezyjnej

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni zakończył projekt pilotażowy polegający na wdrożeniu nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych w pracy administracji geodezyjnej. Istotą pilotażu było dostosowanie i modyfikacja systemów informatycznych do wymiany danych zawartych w rejestrach publicznych.
Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, 11 sierpnia 2011 r. podpisał z Głównym Geodetą Kraju Jolantą Orlińską porozumienie w sprawie realizacji projektu pilotażowego w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).
Gdynia została w ten sposób wyróżniona za zaawansowanie prac nad informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obok Krakowa była drugim miastem w Polsce, które przystąpiło do pilotażu ZSIN.
Przy realizacji projektu Prezydent Miasta Gdyni i Główny Geodeta Kraju współdziałali w zakresie merytorycznym i finansowym. Wsparcie merytoryczne Głównego Geodety Kraju polegało na opracowaniu kluczowych wymagań oraz wytycznych technicznych dla rozwiązań będących przedmiotem realizacji projektu. Natomiast wsparcie finansowe, na pokryciu większej części kosztów pilotażu.
20 grudnia 2011 r., nastąpił odbiór końcowy prac wykonanych przez firmę informatyczną wykonującą dostosowanie oprogramowań, a tym samym pomyślne zakończenie pilotażu.
Celem pilotażu było przetestowanie rozwiązań i zebranie wniosków, które zostaną wykorzystane w projekcie rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, który aktualnie jest w toku procedury legislacyjnej.
Wprowadzenie w życie rozporządzenia podniesie wiarygodność danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków (Egib) oraz usprawni proces wprowadzania zmian wynikających z obrotu nieruchomościami. Natomiast wyniki podziałów działek i innych zmian w obszarze działki szybciej trafią do ksiąg wieczystych. W efekcie skróci to okres oczekiwania na dokumenty z obu rejestrów.
W tej chwili, aby zmiany zaistniały w Egib i NKW powielane są operacje wprowadzania tych samych danych przez operatora w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych i operatora Wydziału Geodezji. Do tego dochodzi konieczność sporządzenia obszernych wydruków, a następnie przesłania ich pocztą, co wymaga dalszego zaangażowania urzędników i ponoszenia kosztów obsługi przesyłek.
Pilotaż pokazał, że możliwe jest zbudowanie sprawnego i nowoczesnego systemu przekazywania danych o nieruchomościach pomiędzy rejestrami publicznymi prowadzonymi przez różne organy. Wprowadzenie przetestowanych rozwiązań obniży koszty prowadzenia tych rejestrów oraz podniesie wiarygodność danych w nich zawartych.