1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy:
ul. Bp. Dominika 16
pow. lokalu 14,38 m², stawka wywoławcza 30zł/m², wadium 600,00 zł administrator ABK 3; ul. Górna 21 (piwnica) - pow. lokalu 32,27 m²,stawka wywoławcza 10,00 zł/m², wadium 500,00 zł, administrator ABK 3; ul. Korzeniowskiego 25 A (suterena) - pow. lokalu 36,81m²+4,94m² komórka, stawka wywoławcza 51,00 zł/m², wadium 2600,00 zł, administrator ABK 3, ul. Morska 108 C (wejście od Okrzei ) pow. lokalu 55,75 m², stawka wywoławcza 15,00 zł /m²,wadium 1.500,00 zł, administrator ABK nr 4; ul. Świętojańska 5-7 pow. lokalu 18,28 m² + 4,15 m², stawka wywoławcza 32,00 zł/m ², wadium 800,00 zł, administrator ABK nr 3.
Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.00 dnia przetargu w kasie UM - sala 27 (wejście od ul. Świętojańskiej). Wpłaty wadium przelewem bankowym winny być dokonane w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Niniejszy wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl >dla inwestorów >gminna oferta inwestycyjna >lokale użytkowe, www.investgdynia.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 431 tel.: 58 668 89 30 i 58 668 89 44. Administracja Budynków Komunalnych (ABK) nr 3 ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 oraz ABK nr 4 ul. Warszawska 67A, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48 udostępniają lokale, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17.02.2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

***

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 3/2012 dotyczący sprzedaży 40 lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. 3 Maja 9-13, których najemcy złożyli wnioski o sprzedaż na ich rzecz, w trybie ustawy z 15 grudnia 2001 r., o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 z późn. zmianami). Wykaz wywieszono na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 192/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 12 lat, na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący, Dzierżawca który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt cz. dz. nr 2344/30, KM 13, o pow. ca 13 m² zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 18.01.2012 r. do 8.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 185/2011/VI/M nieruchomości o powierzchni ok.330 m² opisanej na KM 42 obręb Gdynia, jako część działki nr 157/2, położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009121/5 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5011/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza. Okres dzierżawy: 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 18.01.2012 r. r. do 7.02.2012 r.
- wykazu nr 186/2012/VI/M nieruchomości o powierzchni ok.1.697 m², opisanej na KM 40 obręb Gdynia, jako część działki nr 150/33, położonej w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009541/5 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5012/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ogrodzenie terenu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Okres dzierżawy: 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 18.01.2012 r. do 7.02.2012 r.
- wykazu nr 187/2012/VI/M nieruchomości o powierzchni ok.800 m², opisanej na KM 40 obręb Gdynia, jako część działki nr 159/22, położonej w Gdyni, przy ul. Tucholskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009541/5 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5013/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ogrodzenie terenu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Okres dzierżawy: 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 18.01.2012 r. r. do 7.02.2012 r.
- wykazu nr 188/2012/VI/M nieruchomości o powierzchni 300 m², opisanej na KM 41 obręb Gdynia jako część dz. 61/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009541/5 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5013/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5014/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze. Okres dzierżawy: 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 18.01.2012 r. do 7.02.2012 r.


***

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXV/786/09 z dnia 30 września 2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od zachodu i północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni i wzdłuż brzegu morskiego,
od wschodu - wzdłuż brzegu morskiego,
 od południa - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, wzdłuż południowej granicy dz. nr 101/6, następnie wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru ogrodów działkowych im E. Kwiatkowskiego i im. H. Sucharskiego do ul. Zielonej, dalej obejmuje obszar ogrodu działkowego „Kotwica" i biegnie do granicy administracyjnej miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego 2012 r. do 6 marca 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 lutego 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2012 r.


***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
czyszczenie i konserwację separatorów na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia oraz zmiany treści SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/separatory.
Termin składania ofert: 30.01.2012 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ilona Pawlak tel. 58 76120 27, Izabela Kapkowska, tel. 58 761 20 27 oraz Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28 w godz. 8.00 - 15.00; w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 184/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Leszczynki (część działek nr 583/86 i 480/85, km 26 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 4640/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2011 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.01.2012 r do 10.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 1/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Kapitańska 16/9, Świętojańska 139A/17, Romanowskiego 6C/2, Morska 176-184A/49, W. Radtkego 43/6, Gniewska 28B/1, Gniewska 28B/14, Gniewska 22/21, Morska 107/13, Morska 176-184/40, Morska 135/11, Ramułta 53/31, Witomińska 8/4, Witomińska 8/43, Śląska 51B/29, Reja 10/1, Zamenhofa 2/42, Morska 215/8, Legionów 70/1, Strażacka 9/8, Bp. Dominika 27/13, Reja 2/5, Zamenhofa 2/77, Powst. Wielkopolskiego 76E/10, Zamenhofa 2/44, Kopernika 11/4A, Starowiejska 25A/7, Płk. Dąbka 185/5A, Świecka 4/43, Widna 3/76, Okrzei 14/22.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 9.01.2012 r. do dnia 19.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni 298,33 m² znajdującego się w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym położonym przy ul. Bp Dominika 32-38, działka nr: 605/243 o pow.787 m², KM 59, KW GD1Y/00013578/4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 10.102. 651 z póź. zm.) mija po 6 tygodniach od wywieszenia wykazu tj. 2 marca 2012 r. Wykaz wywieszono od dnia 20.01.2012 r. do dnia 10.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej cz. dz. nr 647/371 km. 53 o pow. 13 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.06.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.01.2012 r. do dnia 8.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 190/2012/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 445 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5017/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.01.2012 r. do 10.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 189/2012/VI/M położonej przy ul. Przemyskiej (część działki nr 730/5, km 76 obręb Gdynia) o pow. 550 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5016/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.01.2012 r. do 10.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdynia
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 191/2012/VI/M położonej przy ul. Ejsmonda, oznaczonej jako działki nr 249/63, 250/63, 251/63, 355/64, 356/63, 410/64 karta mapy 61 obręb Gdynia, o pow. 65075 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5020/12/VI/M) z przeznaczeniem gruntu: prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych wraz z infrastrukturą oraz utrzymanie trawiastego boiska piłkarskiego i pozostałego gruntu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.01.2012 r. do dnia 9.02.2012 r.


***

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 35, Gdynia - Witomino, ul. Uczniowska 1
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia - z przeznaczeniem na „Sklepik szkolny".
Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (netto) należy składać w Sekretariacie szkoły w terminie do 6.02.2012 r. do godz. 14.00.
Bliższe informacje można uzyskać w Sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr tel.: 58 624 09 74 w godz. 8.00 - 14.00.