Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1037 (637) 2012-02-03 - 2012-02-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy:
ul. Kartuskiej 20
lokal o pow. 331,7 m², KW 56205, cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 789 490,00 zł wadium 80 000,00 zł, postąpienie 8 000,00 zł, ABK 4.
ul. Płk Dąbka 165 lokal o pow. 76,35 m², KW 34900, cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 354 930,00 zł, wadium 36.000,00 zł, postąpienie 3.600,00 zł, ABK 3.
ul. Reja 14 (piwnica) lokal o pow. 29,13 m², KW 21781, cena lokalu 10.974,00 zł + użytkowanie wieczyste gruntu I-a opłata: 7 214,00 zł + 23 %VAT Opłata roczna: 865,68 zł +23 %VAT, wadium
1 500,00 zł , postąpienie 150,00 zł, ABK 3.
ul. Orłowskiej 66 lokal o pow. 20,08 m², KW 15657, cena lokalu 113 352,00 zł + użytkowanie wieczyste gruntu I-a opłata: 3 382,00 zł+ 23 %VAT Opłata roczna: 405,84 zł + 23 %VAT, wadium 12 000,00 zł , postąpienie 1.200,00 zł, ABK 3.
ul. Świętojańskiej 5-7 lokal o pow. 21,97 m² + piwnica o pow. 3,47 m², KW 99903, cena lokalu 109 962,00 zł + użytkowanie wieczyste I-a opłata: 2 799, 5 zł + 23% VAT Opłata roczna: 335,94 zł + 23% VAT wadium 11 000,00 zł, postąpienie 1.1 00,00 zł, ABK 3.
Przetarg odbędzie się dnia 5.03.2012 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy pokoju nr 428. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl >dla inwestorów >gminna oferta inwestycyjna> lokale użytkowe, www.investgdynia.pl.
Informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 431 (IV piętro), tel. 58 668 89 30 i tel. 58 668 89 44. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 lub ABK 4, ul. Warszawska 67A, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej 50 oznaczonej na km. 3 obręb Chwaszczyno jako działka nr 170/7 o powierzchni 2.816 m² objętej Kw nr GD1Y/00011330/0 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 193/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 24.01.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 26.01.2012 r. do dnia 16.02.2012 r.


***


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu (stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu) nr 194/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Władysława IV (część działek nr 818/69, 819/69, 827/113, 816/71, 825/109, 824/112, 821/158, km 58 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 30 lat w drodze przetargu (załącznik do Zarządzenia nr 5102/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2012 r.) z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego z parkingiem podziemnym wraz z usługami towarzyszącymi, zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą techniczną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.01.2012 r. do 17.02.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 1-7 cz.dz. nr 934/64 i cz. dz. nr 446/64 km. 53 obręb Gdynia o pow. 448,90 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 27.01.2012 r. do dnia 16.02.2012 r.


***

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
zatrudni nauczyciela plastyki i techniki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wszelkie informacje dostępne są w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 14.00 lub pod numerem telefonu 58 624 04 07.