1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Aktualizacja Strategii Województwa Pomorskiego

Metropolitalny Subregionalny Zespół Roboczy d/s aktualizacji Strategii Województwa Pomorskiego (w składzie: wiceprezydenci Gdańska i Sopotu, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdyni, starostowie powiatów: gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego) przekazał w dniu 20 lutego wicemarszałkowi W. Byczkowskiemu raport, zawierający najważniejsze propozycje działań rozwojowych.

Dokument ten opracowano w wyniku szerokich konsultacji i dyskusji, prowadzonych w okresie listopad 2011 - luty 2012.

W ocenie urzędu marszałkowskiego, spośród zespołów roboczych, powołanych dla 4 subregionów województwa, raport subregionu metropolitalnego jest najcenniejszy dla przyszłości Pomorza. Stwierdzono też, że w polityce rozwoju w latach 2014-2020 decydującą rolę odegrają miasta. Do końca marca br. przygotowany będzie projekt aktualizacji Strategii dla Pomorza. Przewidziane są szerokie konsultacje społeczne. Zarząd województwa zapozna się z projektem Strategii jeszcze przed przerwą wakacyjną - na początku lipca. Przyjęcie Strategii do realizacji planowane jest na wrzesień.

Wszystkie dokumenty i opracowania, dotyczące strategii wojewódzkiej, są publikowane na stronie: www.strategia2020.pomorskie.eu.

Informacji szczegółowych udziela też Biuro Rozwoju Miasta - tel. 58 668 2111.