1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Poszukiwani kandydaci na rodziców zastępczych

Zespół ds. pieczy zastępczej w MOPS w Gdyni, z siedzibą przy ul. Filomatów 2, zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:
• Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym;
• Posiada stałe źródło dochodu;
• Wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny;
• Dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi;
• Zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego;
a także:
• Nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony;
we władzy rodzicielskiej;
• Nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych;
• Nie był karany za umyślne przestępstwo.
Planowane rozpoczęcie szkolenia - kwiecień 2012 roku.
Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 58 622 60 20 oraz 797 993 616 lub o kontakt osobisty przy ul. Filomatów 2 w Gdyni.