1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VII/158/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni:
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni oraz wzdłuż linii kolejowej równoległej do ulicy Potasowej,
od wschodu - wzdłuż terenów kolejowych,
 od południa - wzdłuż terenów kolejowych obejmując projektowany odcinek Obwodowej Północnej Trójmiasta do ulicy Morskiej,
od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

***

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
poszukuje osób do punktów informacji turystycznej w Gdyni w okresie 1.05-30.09.2012 r. w zakresie działań określonym umową.
Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie (matura),
• znajomość dwóch języków obcych (w tym jednego w stopniu co najmniej dobrym; preferowane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski),
• znajomość atrakcji i oferty turystycznej Gdyni i regionu,
• wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i samodzielność.
Wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.
Zadania obejmują m.in.: udzielanie informacji turystycznych w języku polskim i obcym zarówno w placówkach IT jak i w terenie, pomoc i porada w sytuacjach nietypowych, promocja Gdyni, weryfikacja i aktualizacja danych o obiektach turystycznych i paraturystycznych znajdujących się na terenie gminy Gdynia.
List motywacyjny oraz cv prosimy składać w terminie do 19.03.2012 r. do: Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Tel./fax 58 622 37 66, e-mail: gcit@gdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich działki położonej w Gdyni przy ul. Lnianej, oznaczonej nr 255/48, o pow. 218 m² opisanej na karcie mapy 9, obręb Gdynia. Wykaz nr 243/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5526/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 roku, wywieszony jest od dnia 9.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej 28, oznaczonej nr 747/7, o pow. 56 m², opisanej na karcie mapy 17, obręb Gdynia. Wykaz nr 246/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5532/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 28.02.2012 r., wywieszony jest od dnia 9.03.2012 r. do 30.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Kordeckiego 4, oznaczonej nr 937/169, o pow. 5 m², opisanej na karcie mapy 27, obręb Gdynia. Wykaz nr 247/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5533/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 roku, wywieszony jest od dnia 9.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r.

***

Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownika działu uzgodnień.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: BIP Urzędu Miasta Gdyni, jednostki i firmy związane z samorządem, inne, Zarząd Dróg i Zieleni, praca oraz w Kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Zastępcy Dyrektora ZDiZ tel.: 58 761 20 00.