1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Projekt „Odkryj moje możliwości” - projekt unijny

Projekt „Odkryj moje możliwości" zapewni dodatkowe wsparcie najmłodszym uczniom gdyńskich szkół, zwiększając ich szanse na sukcesy i pełniejszy rozwój w kolejnych etapach edukacji. Uczniowie klas I-III uzyskają pomoc poprzez udział w zindywidualizowanych i różnorodnych zajęciach, gwarantujących merytoryczną pomoc niezbędną do pokonania trudności i wyrównania zaległości. Zdobędą więc umiejętności i sprawności niezbędne także do osiągnięcia dobrego wyniku podczas sprawdzianu szóstoklasisty i czekających ich w przyszłości egzaminów.
Wartość projektu: 2 717 519,00 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 309 891,15 PLN. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt systemowy „Odkryj moje możliwości" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1.09.2011 r.- 30.08.2013 r.
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 2394 uczennic i 2492 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gdyni dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013.
Sposobem do osiągnięcia zamierzonego celu jest realizacja dwóch zadań:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np. specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej).
2. Realizacja poniżej wskazanych zajęć pozalekcyjnych:
• dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
• socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
• z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, specjalistycznych zajęć terapeutycznych (np. hipoterapii, muzykoterapii, dogoterapii) dla dzieci niepełnosprawnych,
• rozwijających zainteresowania skierowanych do uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych),
• rozwijających zainteresowania artystyczne, językowe, sportowe, skierowanych do dzieci szczególnie uzdolnionych.
Obecnie w szkołach podstawowych w Gdyni trwa proces rekrutacji uczniów i uczennic do projektu.
Więcej informacji można uzyskać w szkołach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni pod numerem tel. 58 668 84 66.


Logo projektu