1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Ogłoszenia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro
na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka
na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 01.04.2012 r. - 31.12.2012 r.".
W dniu 8.03.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 72640-2012. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie najkrótszą trasą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni i z powrotem, we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie 1.04.2012 - 31.12.2012 r., w godzinach umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.
CPV: 60100000 - 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 60130000 - 8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
Pożądany termin realizacji zamówienia - 1.04.2012 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 100 zł dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bib/jednostki lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak-Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy- tel. 58 625 48 55.
Ofertę opisaną: Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 1.04.2012 r. - 31.12.2012 r. Nie otwierać przed 22.03.2012 r. godz. 10.00", należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do 22.03.2012 r. do godz. 9.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Aragońskiej 24-30, oznaczonej na km. 125 obręb Gdynia jako działki nr 330, 331, 332, 333, 423/315 o powierzchni łącznej 1619 m² objętej księgą wieczystą GD1Y/00003446/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 245/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5531/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 7.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego 22C, oznaczonej na km. 110 obręb Gdynia jako działka nr 58/3 o powierzchni 1184 m² objętej księgą wieczystą nr 25404 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 244/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5530/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 7.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Gdyni przy ul. Krzywoustego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 714/30, o pow. 181 m², KM 17 oraz nr 513/55, o pow. 839 m², KM 23, obręb Gdynia, objętych KW nr GD1Y/00031268/0 Sądu Rejonowego w Gdyni.
Wykaz nr 249/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5590/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2012 roku, wywieszony jest od dnia 16.03.2012 r. do dnia 27.04.2012 r.

ikona