1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Unijne fundusze na szkolenie dla dojrzałych przedsiębiorców

Fundacja Gospodarcza w Gdyni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczyna realizację projektu innowacyjnego pt. „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50 +" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Okres realizacji: 1.02.2012 r. - 31.07.2014 r.
Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej. Celem szczegółowym jest zdobycie wiedzy na temat sytuacji osób 50+, uzyskanie nowych narzędzi dla doradców zawodowych do pracy z osobami powyżej 50 roku życia (m.in. Aplikacja Life Design 50+) oraz wymiana doświadczeń między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy. Projekt adresowany jest do osób 50+ pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.
Działania realizowane w ramach projektu:
- Diagnoza aktualnej sytuacji osób 50+ i wzrost wiedzy na temat oferty wsparcia dla tej grupy,
- przeprowadzenie badań i analiz pod kątem niezbędnych kompetencji osób 50+ w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym (wykorzystanie innowacyjnej aplikacji Life Design 50+),
- szkolenia miękkie (komunikacja, autoprezentacja, motywacja) oraz z zakresu przedsiębiorczości,
- szkolenia branżowe (bon na szkolenie),
- spotkania z przedsiębiorcami, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w wieku 50+.
Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy Fundacja Gospodarcza Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Kołłątaja 8, ul. Olimpijska 2, ul. Do Studzienki 63, tel. 58 620 49 54, tel. 58 622 20 52, tel. 58 524 49 00 wew. 116 wew. 39.  

ikona