1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert
na prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą - w 2012 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą oraz pełnienie funkcji kierownika letniego pobytu w 2012 roku.
Czas oraz miejsce realizacji: od 2.07.2012 r. do 15.07.2012 r., Gołuń-Wdzydze - w wymiarze: 6 godzin pracy grupowej oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych dziennie (z wyjątkiem ostatniego dnia pobytu). Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 11 czerwca 2012 r. godz. 11.30 termin związania ofertą - do dnia 2 lipca 2012 roku
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 11 czerwca 2012 roku godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Dyrektor Technikum Transportowego w Gdyni
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac: remont posadzek w salach budynku technikum transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni.
Termin wykonania prac do 15 sierpnia 2012 r. Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro. Zamawiający: Technikum Transportowe, 81-540 Gdynia, al. Zwycięstwa 194, tel./fax 58 624 81 36. Ogólna charakterystyka robót budowlanych - remontu posadzek w salach Technikum Transportowego w Gdyni jest dostępna na stronie szkoły: www.ttgdy.pl.pl.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest kierownik administracyjny szkoły Elżbieta Pomajda, tel. 58 624 81 36. Termin składania ofert: do dnia 20.06.2012 r. do godz. 14.30 u kierownika administracyjnego szkoły Elżbiety Pomajda.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień:
- Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni: SP nr 37, ul. Wiczlińska 93, przy ul. Widnej 8, przy ul. Abrahama 82, przy ul. Żeglarzy 5, przy ul. Morskiej 89, ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, przy ul. Unruga 150, w SP nr 6, ul. Cechowa 22, w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, przy ul. Płk. Dąbka 52, ZS nr 14, ul. Nagietkowa 73, przy ul. Cylkowskiego (Kotłownia), przy ul. Portowej 3, przy ul. Św. Mikołaja 1 (w terminie 1.07.2012 - 30.06.2015 r.). Przewidywane kwoty na powierzenie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy w SP nr 37, ul. Wiczlińska 93 - 50.000 zł w 2012 r.; 100.000 zł w 2013 r.; 100.000 zł w 2014 r.; 50.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Widnej 8 - 73.000 zł w 2012 r., 146.000 zł w 2013 r.; 146.000,00zł w 2014 r.; 73.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Abrahama 82 - 49.000 zł w 2012 r.; 98.000,00 zł w 2013 r.; 98.000 zł w 2014 r.; 49.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Żeglarzy 5 - 90.000 zł w 2012 r.; 180.000 zł w 2013 r.; 180.000 zł w 2014 r.; 90.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Morskiej 89 - 52.000 zł w 2012 r.; 104.000 zł w 2013 r.; 104.000 zł w 2014 r.; 52.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10 - 46.500 zł w 2012 r.; 93.000 zł w 2013 r.; 93.000 zł w 2014 r.; 46.500,00zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Unruga 150 - 48.200 zł w 2012 r.; 96.400 zł w 2013 r.; 96.400 zł w 2014 r.; 48.200 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy w SP nr 6, ul. Cechowa 22 - 47.000 zł w 2012 r.; 94.000 zł w 2013 r.; 94,000 zł w 2014 r.; 47.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy w SP nr 16, ul. Chabrowa - 43 48.000 zł w 2012 r.; 96.000 zł w 2013 r.; 96.000 zł w 2014 r.; 48.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Płk. Dąbka 52 - 81.000 zł w 2012 r.; 162.000 zł w 2013 r.; 162.000 zł w 2014 r.; 81.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy w ZS nr 14, ul. Nagietkowa 73 - 49.000 zł w 2012 r.; 98.000 zł w 2013 r.; 98.000 zł w 2014 r.; 49.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Cylkowskiego (Kotłownia) - 50.000 zł w 2012 r.; 100.000 zł w 2013 r.; 100.000 zł w 2014 r.; 50.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Portowej 3 - 50.000,00zł w 2012 r.; 100.000 zł w 2013 r.; 100.000 zł w 2014 r.; 50.000 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Św. Mikołaja 1 - 51.000 zł w 2012 r.; 102.000 zł w 2013 r.; 102.000 zł w 2014 r.; 51.000 zł w 2015 r.
Termin składania ofert ustala się na 13 czerwca 2012 r. do godz. 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 503) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2012 r.
Ogólne zasady funkcjonowania świetlic, zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504).

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
poszukuje od dnia 1.07.2012 r . pracownika na stanowisko - Główny Księgowy w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Energetyków 13 lub elektronicznie na adres e-mail: sosw2gdynia@wp.pl w terminie do 15.06.2012 r.
Kontakt telefoniczny: 58 621 95 10 - Ewa Sadecka - kier. administracyjny.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla osób z autyzmem oraz szkoleń dla opiekunów, członków rodzin i kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 25.000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 16 lipca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 czerwca 2012 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lipca 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w „Ratuszu".

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: przygotowanie i przekazanie za pośrednictwem wybranych środków masowego przekazu informacji dotyczących osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej, druk ulotek i innych materiałów informacyjnych dystrybuowanych w instytucjach tj. urzędy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia oraz innych, w których przebywają osoby z zaburzeniami komunikacji werbalnej itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 45.000 zł, Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 16 lipca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 czerwca 2012 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lipca 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w „Ratuszu".

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: podnoszenie wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: organizację i przeprowadzenie szkoleń /kursów/ warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich opiekunów, terapeutów i nauczycieli mających na celu podniesienie wiedzy z zakresu seksualności itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 25.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 16 lipca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 czerwca 2012 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lipca 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w „Ratuszu".

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie swoim zakresem ma obejmować: utworzenie zespołu składającego się z wolontariuszy, w tym osób niepełnosprawnych, który dokona oceny wybranej dzielnicy pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, sporządzenie raportu ze zrealizowanego zadania i dostarczenie do Urzędu Miasta Gdyni itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 45.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 16 lipca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 czerwca 2012 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lipca 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w „Ratuszu".

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
poszukuje od dnia 1.07.2012 r . pracownika na stanowisko - Główny Księgowy w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Energetyków 13 lub elektronicznie na adres e-mail: sosw2gdynia@wp.pl w terminie do 15.06.2012 r.
Kontakt telefoniczny: 58 621 95 10 - Ewa Sadecka - kier. administracyjny.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM).
Przewidywane kwoty dotacji: 12.000 zł w 2012 r., 20.000 zł w 2013 r.,20.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się do 13 czerwca 2012 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 czerwca 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka selektywna dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonych uzależnieniami.
Przewidywane kwoty dotacji: 20.500 zł w 2012 r., 34.540 zł w 2013 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się do 13 czerwca 2012 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 czerwca 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino
. Przewidywane kwoty dotacji: 23.000 zł w 2012 r., 45.000 zł w 2013 r., 45.000 zł w 2014 r., 23.000 w 2015 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się do 13 czerwca 2012 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 czerwca 2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Cylkowskiego 5
informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego dot. wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Gdyni.

Dokumentację dot. w/w zadania można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101) w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4861_.html i na stronie internetowej szkoły. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin (tel. 58 622 14 34).

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 95 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów budynku przy ul. Świętojańskiej 95 w Gdyni.
Informacje na temat zakresu prac można uzyskać w ABK-3 (administratora nieruchomości) ul. Abrahama 55 w Gdyni, tel. 58 620 51 38.
Oferty należy składać w siedzibie administratora adres jw. w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kępa Oksywska B2 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 684/67 o pow. 77 6 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 347/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6468/12/VI/M z dnia 22 maja 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 22 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kępa Oksywska A1 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 680/67 o pow. 644m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 345/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6466/12/VI/M z dnia 22 maja 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 28 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kępa Oksywska A3 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 682/67 o pow. 600m2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 346/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6467/12/VI/M z dnia 22 maja 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 22 maja 2012r do 12 czerwca 2012 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA, PODINSPEKTORA DZIAŁU UZGODNIEŃ - 1 etat
Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 764 40 11. Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wykształcenie, praktyka zawodowa: wyższe techniczne kierunek Inżynieria Lądowa i Środowiska specjalność: inżynieria transportowa; minimum 2 letni staż pracy. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 1.06.2012 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO: INSPEKTORA, PODINSPEKTORA DZIAŁU UZGODNIEŃ. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko: inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni).
Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na:
dostawę obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej do budynków, lokali, obiektów i urządzeń będących w utrzymaniu Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/energia
Termin składania ofert: 26.06.2012 r., godzina 13.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dorota Tuźnik, tel. 58 761 20 85, Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: organizację i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla osób po kryzysach psychicznych mających na celu: zwiększenie ich umiejętności społecznych, wchodzenie w relacje społeczne w nowym, nieznanym środowisku, radzenie sobie w sytuacjach stresu i poczucia zagrożenia oraz zwiększenie motywacji do aktywnego i niezależnego życia itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 35.000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 16 lipca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 czerwca 2012 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lipca 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w „Ratuszu".

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy ul. Świętojańskiej 93 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów budynku przy ul. Świętojańskiej 93 w Gdyni.
Informacje na temat zakresu prac można uzyskać w ABK-3 (administratora nieruchomości) ul. Abrahama 55 w Gdyni, tel. 58 620 51 38.
Oferty należy składać w siedzibie administratora adres jw. w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni.

Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
poszukuje od dnia 1.09.2012 r. nauczyciel języka polskiego w wymiarze pełnego etatu.
Wymagane kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Energetyków 13 lub elektronicznie na adres e-mail: sosw2gdynia@wp.pl w terminie do 31.07.2012 r.
Kontakt telefoniczny: 58 621 95 10 - Ewa Sadecka - kier. administracyjny.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 343/2012/VI nieruchomości o pow. 500 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10 o pow. 500 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6.Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6410/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2012 r.
- wykazu nr 342/2012/VI nieruchomości o pow. 412 m² położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej/Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10 o pow. 412 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie warsztatu napraw mechanicznych i wymiany opon oraz zieleń ozdobna. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6409/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 15.05.2012 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 17.05.2012 r. do 8.06.2012 r.

ikona