1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 349/2012/VI nieruchomości o pow. 500 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008828/4, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa zieleń ozdobna. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6652/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2012 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 8.06.2012 r. do28.06.2012 r.
- wykazu nr 370/2012/VI nieruchomości o pow.1000 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1069 o pow.1000 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024729/8. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: tymczasowa kaplica parafialna. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6848/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 13.06.2012 r. do 4.07.2012 r.
- wykazu nr 371/2012/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 227m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00019640/2 - położonej w Gdyni przy ul. Ateny stanowiącej dz. 65/76 oraz przy ul. Amora stanowiącej dz.65/74. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zieleń ozdobna i składowanie. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6855/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 13.06.2012 r. do 4.07.2012 r.

Współwłaściciele budynku przy ul. Świętojańskiej 13A w Gdyni
poszukują Wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej budynku.
Oferenci powinni wykazać się doświadczeniem przy realizacji prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Roboty objęte są częściowym dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni. SIWZ można uzyskać od Inwestora: tel. 607 085 985, e-mail: janusz.rozkowski@gmail.com. Pisemne oferty należy składać w terminie do 6 lipca 2012 r. do godz. 12.00 na adres: Janusz Różkowski 81-355 Gdynia, ul. Świętojańska 13A/3 z dopiskiem: „Oferta na remont elewacji".

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian".
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 6793/12/VI/P z dnia 12.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian" dotację przyznano Stowarzyszeniu „Centrum Współpracy Młodzieży". Stowarzyszenie otrzyma dotację w kwocie 449 994 zł brutto na wsparcie realizacji projektu pn.: „Wizyty studyjne w Gdyni 2012 - 2015".

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6839/12/VI/O z dnia 12 czerwca 2012 r. uchyla Zarządzenie Nr 6555/12/VI/O z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6838/12/VI/O z dnia 12 czerwca 2012 r. uchyla Zarządzenie Nr 6554/12/VI/O z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 6/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Płk. Dąbka 185/3, Widna 2/44, Op. Hackiego 29/29, Świecka 2/16, Morska 219/5, Komandorska ¾, Swarzewska 54A/10, Warszawska 18A/2, Komandorska 16A/1.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 11.06.2012 r. do dnia 20.07.2012 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 61 w Gdyni,
poszukuje, w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Miasta Gdynia, wykonawcy robót dotyczących przeprowadzenia remontu elewacji frontowej, oraz balkonów budynku mieszkalnego wg. dokumentacji projektowej.
Wgląd do dokumentacji, oraz oferty można składać w terminie 14 dni od ukazania się przedmiotowego ogłoszenia pod adresem: ZWiZD, ul. Świętojańska 68, (róg ul. Żwirki i Wigury 6), Gdynia 81-393 - Dział Administracji (tel. 58 620 14 26).

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pół etatu.
Dokumenty należy składać osobiście w recepcji Schroniska przy ulicy Energetyków 13 A lub elektronicznie na adres administracja@ssm-gdynia.pl w terminie do 6 lipca 2012 r.
Kontakt telefoniczny: pon. - pt. w godz. 8.00 - 14.00, 58 781 27 78, Eliza Dombrowska- sp. ds. administracyjnych i kadr.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
poszukuje osoby z uprawnieniami do prowadzenia punktu przedszkolnego na terenie Gdyni.
Kontakt pocztą elektroniczną, e-mail: tpdgdynia@wp.pl.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni
ul. Chylońska 237
zatrudni od 1.08.2012 r. sprzątaczkę na 1/2 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 2.07.2012 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 623 66 53; 58 623 67 53.