1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

W środę sesja Rady Miasta

W środę 27 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst sprawozdania przekazano na płytach CD),
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2011,
- zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012,
- zmieniający Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca - odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013,
- określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013,
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
- ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni,
- trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnych (projekt złożony przez Prezydenta),
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Druskiennickiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Słowackiego,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Węglowej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Warszawskiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Łowickiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 1122/4 km 53 obręb Gdynia położonej w pasie ulicy Dworcowej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00075328/9 położonych przy ulicy Puckiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 91,
-nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych w pasie ulicy Tadeusza Wendy,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00107672/9 położonej przy ul. Węglowej 14,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Witolda 27,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego,
- zmiany Uchwały nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Gdyni,
- zmiany Uchwały nr III/35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 8 w Gdyni,
- zmiany Uchwały nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 7 w Gdyni,
- zmiany Uchwały nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 6 w Gdyni,
- zmiany Uchwały nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni,
- zmiany Uchwały nr XLIV/1057/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 4 w Gdyni,
- nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,
- nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,
- nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Ketlinga),
- nadania nazwy placowi w Gdyni (plac ks. Franciszka Blachnickiego),
- zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,
- nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,
- trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (projekt złożony przez klub radnych PO).