1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 381/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, na działalność handlowo-usługową, działka nr 2300/9, KM 18, o pow. 215 m², przyszły dzierżawca winien legitymować się prawem do nakładów na parter pawilonu.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 20.06 do 11.07.2012 r.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną na k.m. 76 obręb Gdynia jako działka nr 800/6 o pow. 0,0008 ha oraz nr 824/7 o pow. 0,0010 ha, położoną w Gdyni, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.20012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni". Na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/6 k.m. 76 obręb Gdynia o pow. 0,0001ha, położoną w Gdyni, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.20012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni:
SP nr 37, ul. Wiczlińska 93, przy ul. Widnej 8, przy ul. Abrahama 82, przy ul. Żeglarzy 5, przy ul. Morskiej 89, ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, w SP nr 6, ul. Cechowa 22, w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, przy ul. Płk. Dąbka 52, ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, przy ul. Cylkowskiego (Kotłownia), przy ul. Portowej 3, przy ul. Św. Mikołaja 1 (w terminie 1.09.2012 - 31.08.2015 r.). Przewidywane kwoty na powierzenie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy w SP nr 37, ul. Wiczlińska 93 - 33.080,00 zł w 2012 r., 97.600,00 zł w 2013 r., 97.600,00 zł w 2014 r., 66.200,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Widnej 8 - 53.630,00 zł w 2012 r., 158.800,00 zł w 2013 r., 158.800,00 zł w 2014 r. 107.300,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Abrahama - 82 34.200,00 zł w 2012 r., 101.000,00 zł w 2013 r., 101.000,00 zł w 2014 r., 68.500,00 zł w 2015 r.
- dla świetlicy przy ul. Żeglarzy 5 - 65.840,00 zł w 2012 r., 194.300,00 zł w 2013 r., 194.300,00 zł w 2014 r., 131.700,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Morskiej 89 - 34.630,00 zł w 2012 r., 102.300,00 zł w 2013 r., 102.300,00 zł w 2014 r., 69.300,00 zł w 2015 r.
- dla świetlicy w ZS nr 10, ul. L. Staffa 10 - 33.080,00 zł w 2012 r., 97.600,00 zł w 2013 r., 97.600,00 zł w 2014 r., 66.200,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy w SP nr 6, ul. Cechowa 22 - 39.900,00 zł w 2012 r., 117.880,00 zł w 2013 r., 117.880,00 zł w 2014 r., 79.800,00 zł w 2015 r.
- dla świetlicy w SP nr 16, ul. Chabrowa 43 - 47.400,00 zł w 2012 r., 140.000,00 zł w 2013 r., 140.000,00 zł w 2014 r., 94.800,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Płk. Dąbka 52 - 53.200,00 zł w 2012 r., 157.500,00 zł w 2013 r., 157.500,00 zł w 2014 r., 106.400,00 zł w 2015 r.
- dla świetlicy w ZS nr 14, ul. Nagietkowa 73 - 33.080,00 zł w 2012 r., 97.600,00 zł w 2013 r., 97.600,00 zł w 2014 r., 66.200,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Cylkowskiego (Kotłownia) - 34.630,00 zł w 2012 r., 102.200,00 zł w 2013 r., 102.200,00 zł w 2014 r., 69.300,00 zł w 2015 r.
- dla świetlicy przy ul. Portowej 3 - 34.960,00 zł w 2012 r., 103.300,00 zł w 2013 r., 103.300,00 zł w 2014 r., 70.000,00 zł w 2015 r.;
- dla świetlicy przy ul. Św. Mikołaja 1 - 34.000,00 zł w 2012 r., 100.400,00 zł w 2013 r., 100.400,00 zł w 2014 r., 68.000,00 zł w 2015 r.
Termin składania ofert ustala się na 12 lipca 2012 r. do godz. 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 503) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 sierpnia 2012 r.
Ogólne zasady funkcjonowania świetlic, zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504).

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zmianami) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/6 k.m. 76 obręb Gdynia o pow. 0,0001ha, położoną w Gdyni, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.20012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni". Informuję jednocześnie, iż na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 376/12/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6870/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 .06.2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej/ Władysława IV o pow. 90 m², oznaczonej na karcie mapy KM 58 GD, obejmującej część działek nr 138, nr 124, nr 125, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2. Nr 375/12/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6869/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o pow. 102 m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 GD, obejmującej działkę nr 234/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 21.06.2012 r. do 11.07.2012 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lipca 2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

NZOZ św. Katarzyny, ul. Morska 7
wynajmie przygotowane do przyjmowania pacjentów gabinety stomatologiczny i okulistyczny. Kontakt tel. 58 721 14 77.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 169, oznaczonej jako działki: nr 903/18, KM 70, obręb Gdynia, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00023811/3 oraz nr 1032/1, KM 75, obręb Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00095450/9 o łącznej powierzchni 13 800 m². Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 379/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6888/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 20.06.2012 r. do dnia 11.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 377/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6885/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 162 i 162 A o pow. ca 2.650 m², oznaczonej na karcie mapy KM 73 obręb Gdynia obejmującej działki nr 509/151, 510/151, 680/151, 681/15, 682/151, 511/158, 512/158 i część działki nr 848/151 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -10 lat;
2. Nr 378/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6886/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej - o pow. ca 13 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 55/7, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 20.06.2012 r. do 11.07.2012 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 3,
81-068 Gdynia ul. Gospodarska 1
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 5.000.000 euro - przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: „Rozbudowa budynku szkolnego o szyb dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane związane z postawieniem szybu windy z instalacjami i robotami towarzyszącymi bez dostawy urządzenia dźwigowego i jego montażu."
Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 90 dni od dnia podpisania umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 26.06.2012 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/4846_.html oraz www.gimnazjum3.gdynia.pl.
Oferty należy składać w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: „ Przetarg nieograniczony - Rozbudowa budynku szkolnego o szyb dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane związane z postawieniem wolno stojącego szybu windy z instalacjami i robotami towarzyszącymi bez dostawy urządzenia dźwigowego i jego montażu. Nie otwierać przed godz. 10.00, 10.07. 2012 r." w sekretariacie szkoły do godz. 10.00 dnia 10.07.2012 r.
Otwarcie kopert nastąpi o godz.10.00 dnia 10.07.2012 r.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych, wniesiona w pieniądzu przelewem na konto: NORDEA BANK 96 1440 1026 0000 0000 0342 7633. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Kryterium wyboru oferty : cena oferty brutto - 100%. Do kontaktów upoważnione są następujące osoby: Jan Walewski - inspektor Wydziału Budynków UM Gdynia tel. 668 23 17, Beata Stelmaszuk- kierownik administracyjny Gim. nr 3, tel. 58 623 67 45
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.06.2012 r. pod numerem 218988-2012.

Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Szkoła Podstawowa nr 45
81-578 Gdynia, ul Wiczlińska 33
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane: „Budowa Placu Zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 45 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33".
W dniu 19.06.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod numerem nr 210334 - 2012. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Można uzyskać w siedzibie zamawiającego-Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1, 81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 33 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4867_.html.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na dzień 31.08.2012 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 4.07.2012 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Gdynia, ul. Wiczlińska 33. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 4.07.2012 r. o godz. 9.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji, tel. 58 629 06 48, Dorota Smolarz - kierownik administracyjny tel.: 58 629 06 48 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo. Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 23 lipca 2012 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXI/406/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 23 lipca 2012 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że 25 lipca 2012 roku:
- o godz.10.00, sala 105A Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, odbędzie się I etap przetargu tj. pisemny, nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony - 20 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego. Szczegółowe informacje: www.gdynia.pl i www.investgdynia.pl, tel.58 668 81 49;
- godz.11.30, sala 105A Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się I etap przetargu tj. pisemny, nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony - 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Spółdzielczej. Szczegółowe informacje: www.gdynia.pl i www.investgdynia.pl, tel. 58 668 85 05.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 374/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 327/29, nr 351/175, nr 743/254, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 186 m² i 190 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 6868/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. wykazu nr 373/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika (część działki nr 320/8, KM 62 obręb Gdynia) o powierzchni 50m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 6867/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną;
3. wykazu nr 372/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90 obręb Gdynia) o powierzchni 400 m² i 410 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 6866/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.06.2012 r. do 16.07.2012 r.

ikona