1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcia konkursów:
- dot. organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7102/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem w kwocie 24.970 zł brutto ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju;
- dot. organizacji i prowadzenia zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych.
Na mocy Zarządzenia Nr 7104/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.
- dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Na mocy Zarządzenia Nr 7125/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone konkursem
- dot. prowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7103/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w kwocie 45.000 zł brutto Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami".
- dot. podnoszenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7105/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego podnoszenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 24.235 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 397/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7076/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Cumowników o pow. 495 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 GD, obejmującej część działki nr 1065/387, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2. Nr 396/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7075/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Balladyny/Światowida o pow. 18 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82 GD, obejmującej część działki nr 755/196, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 5.07.2012 r. do 25.07.2012 r.

Ogłoszenie sprzedaży w trybie przetargu ofertowego
akcesoriów jeździectwa: siodła i dwóch derek na podstawie zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 7113/12/VI/S.
Sprzedający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni. Przedmiotem sprzedaży są akcesoria jeździectwa: siodła i dwóch derek po byłym oddziale konnym Straży Miejskiej. Cena wywoławcza: siodło 1260 zł brutto; derka 70 zł brutto/ sztukę.
Więcej informacji na stronie: www.gdynia.pl/bip/inne/komunikaty lub pod nr tel. 58 668 86 70.

Uwaga, organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 7002/12/VI/O z dnia 26 marca 2012r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r.

Przewidywana kwota dotacji 165 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 lipca 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 27 lipca 2012 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: utworzenia zespołu składającego się z wolontariuszy, w tym osób niepełnosprawnych, który dokona oceny wybranej dzielnicy Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, sporządzenie raportu ze zrealizowanego zadania i dostarczenie do Urzędu Miasta Gdyni. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 20 sierpnia 2012 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do 3 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, adres: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52-54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu do 16 sierpnia 2012 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 390/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1.05.2013 r., na działalność handlową, cz.dz. nr 814/93, KM 22, o pow. 20 m²,
- przy Placu Dworcowym 1, wykaz nr 391/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, zieleń izolacyjna, cz. dz. 2298/7, KM 18, o pow. 120 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 2.07.2012 r. do 23.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 394/2012/VI nieruchomości o pow. 40 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7107/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2012 r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 5.07.2012 r. do 26.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 398/2012/VI/M położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 500 m² (część działki nr 130/21, KM 83, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na cele rolnicze - uprawy jednoroczne (załącznik do zarządzenia nr 7100/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2012 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.07.2012 r. do 26.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, oznaczonej nr 322, o pow. 35 m², opisanej na karcie mapy 54, obręb Gdynia. Wykaz nr 386/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6984/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r., wywieszony jest od dnia 13.07.2012 r. do dnia 3.08.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
zatrudni na zastępstwo mężczyznę na stanowisku dozorca szkolny w pełnym wymiarze godzin.
Informacje o zakresie prac i warunkach zatrudnienia uzyskać można w szkole u Kierownika Administracyjnego, tel. 58 625 57 09. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 20.07.2012 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadania:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2012 roku".
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7055/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotacje niżej wyszczególnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2012 roku.
Dotację na szkolenie dzieci i młodzieży otrzymują: Automobilklub Morski-Klub Obywatelski - 11.004 zł, Fundacja SZTORM Gdynia- 20.000 zł, Gdyński Klub KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO - 4.000 zł, GKM BAŁTYK - 25.000 zł, Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki - 73.300 zł, Hokejowy UKS NIEDŹWIADKI - 10.496 zł, Karate Klub Gdynia - 5.300 zł, Klub Karate Tradycyjnego - 3.500 zł, KS DELFIN - 25.000 zł, KS MAXIMUS - 11.000 zł, KATS ALPAT - 27.000 zł, KL GDYNIA - 20.000 zł, MKŻ ARKA - 45.000 zł, MKS VISTAL ŁĄCZPOL - 30.000 zł, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego - 4.500 zł, PTTK Oddz. Mar. Woj. przy Klubie Mar. - 10.000 zł, RC ARKA - 20.000 zł, SGA - 15.000 zł, SI Arka - 80.000 zł, Stow. KAR-DO-Spójnia - 20.000 zł, SKS BAŁTYK - 48.429 zł, UKS AZYMUT 45 - 13.650 zł, UKS CHYLONIA - 3.000 zł, UKS CISOWA - 19.200 zł, UKS GALEON - 18.800 zł, UKS ISKRA - 10.000 zł, UKS JANTAR - 15.000 zł, UKS OMEGA - 10.700 zł, UKS OPTY - 9.000 zł, UKS ORLIK - 13.000 zł, UKS SIEDEMNASTKA - 2.500 zł, UKS SIÓDEMKA - 5.000 zł, UKS SOKÓŁ - 11.300 zł, UKS TREFL - 19.000 zł, UKS ZŁOTY TUR - 6.891 zł, UKŻ OPTI CWM - 10.000 zł, WKS FLOTA - 52.350 zł, YK POLSKI - 50.000 zł, YK STAL - 25.000 zł.
Dotację na organizację imprez sportowych otrzymują: KS DELFIN - 9.400 zł, KATS ALPAT - 34.560 zł, Stow. KS GDYNIA SHARKS - 1.900 zł, UKS CHYLONIA - 4.280 zł, UKS CISOWA - 9.800 zł, UKS DWÓJKA - 8.650 zł, UKS GALEON - 11.090 zł, UKS ORLIK - 6.400 zł, WKS FLOTA - 4.000 zł, YK POLSKI - 7.000 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawierający pełną nazwę organizacji, nazwę zadania oraz kwotę dotacji na poszczególne zadania został opublikowany na stronach portalu Miasta Gdyni, Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz został wywieszony na tablicach ogłoszeń: w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 5/9.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 7/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Świętojańska 139 III/169, Morska 93/57, Dąbrowskiego 32C/2, Denhoffa 4/8, Kartuska 67/57, Morska 219/1, Abrahama 46A/8, Wiejska 7/34, Buraczana 7A/1, Steyera 1B/11, Wejherowska 12/15, Zamenhofa 10/9, Morska 212/8, Bat. Chłopskich 23/1, Komandorska 22-24B/13, Szczecińska 30/6.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 9.07.2012 r. do dnia 20.08.2012 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/365/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od zachodu i północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni; od wschodu - wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej; od południa - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, następnie wzdłuż południowej granicy dz. nr 31/3, wzdłuż północnej granicy obszaru ogrodów działkowych „Kwiatkowskiego" i „Sucharskiego" do ul. Zielonej, dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu działkowego „Kotwica" i jej przedłużenia do granicy administracyjnej miasta Gdyni, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.07.2012 r. do 21.08.2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.08.2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.09.2012 r. Jednocześnie uchyla się treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. planu miejscowego zamieszczone w Ratuszu z 6 lipca - 12 lipca 2012 r.