Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1068 (668) 2012-09-21 - 2012-09-27

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/860/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż ulicy Węglowej,
 od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy działki 14/1 KM 133, obejmują Pirsy Północny i Południowy, następnie wzdłuż Nabrzeża Przydokowego,
od południa - wzdłuż ulic Śledziowej i Św. Piotra,
od zachodu - wzdłuż granic portu morskiego w Gdyni i ulicy T. Wendy,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.10.2012 r. do 30.10.2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2012 r.


Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 13 - 17 oznaczonej na km. 82 obręb Gdynia jako działki nr 30 zabudowanej dwoma budynkami: usługowym i mieszkalnym oraz nr 955/28 o łącznej powierzchni 7.625 m², objętych Kw nr 23669 przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 447/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5811/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 13.09.2012 r. do dnia 4.10.2012 r.


Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
przebudowę w ciągu ul. Starodworcowej i Ornej w Gdyni w technologii płyt YOMB.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/starodworcowa.
Termin składania ofert: 28.09.2012 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.


Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; zm. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660; zm. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692; zm. z 2005 r. Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, Nr 64 poz. 565; zm. z 2008 r. Nr 229 poz. 1539; zm. z 2009 r. Nr 195 poz. 1501, Nr 216 poz. 1676; zm. z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 254 poz. 1700, Nr 182 poz. 1228; zm. z 2011 r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622, Nr 186 poz. 1100) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; zm. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337, zm. z 2012r. Dz.U. Nr 908)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną na k.m. 76 obręb Gdynia jako działka nr 858/24 o pow. 0,0026 ha, położoną w Gdyni, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni". Informuję jednocześnie, iż na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego.
Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (godz. 8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz na odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.gdynia.pl/bip/dostawy/4578_.html, SIWZ dostępny jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/dostawy/4578_.html.
Termin składania ofert: 27.09.2012 r. godz. 10.00, miejsce: kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Dagmara Syjczak-Świdkowska, tel. 58 668 87 37 w godz. 8.00 - 16.00.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 431 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Bp. Dominika 8 - 14 w Gdyni, na działkach nr 590/234, 592/56 o pow. 819 m², k.m. 59, KW GD1Y/00012832/6, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: lokal „B" o pow. 31,70 m², lokal „C" o pow. 28,84 m².
Wykazy wywieszono od 14 września 2012 r. do dnia 5 października 2012 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 261/2004, poz. 2603, z późn. zm.) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu tj. 26 października 2012 r.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin przyjmowania ofert: do 24 września 2012 r. do godz. 15.00. Kontakt tel. 58 625 57 09.
Szczegóły na stronie internetowej: www.zs11gdynia.eu.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej dz. nr 55/18 km. 11 o pow. 104 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2015.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.09. 2012 r. do dnia 2.10.2012 r.


Dyrektor Przedszkola nr 13 w Gdyni
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 200883-2012 został ogłoszony przetarg powyżej 14 000 euro a poniżej 5 000 000 euro na wykonanie: „Docieplenia Ścian Zewnętrznych Budynku Przedszkola nr 13, ul. Widna 15."
SWIZ można odebrać w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/ lub przedszkola: http//www.przedszkole13.edu.pl, tel. 58 624 05 03.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLVI/1079/10 z dnia 29 września 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od zachodu i północy - wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od wschodu - wzdłuż granicy zespołu zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. W. Gierdziejewskiego,
 od południa - wzdłuż planowanej drogi - przedłużenia ul. Chwarznieńskiej w kierunku południowo-zachodnim oraz ul. Wiczlińskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 października 2012 r. do 30 października 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2012 r.


Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124, w związku z art. 124a wyżej cytowanej ustawy - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej oznaczonej jako działka nr 1, k.m. 18 Obręb Wielki Kack, przez udzielenie zezwolenia na lokalizację na ww. nieruchomości przyłącza do sieci zasilania elektrycznego i sterowania (celem zajęcia jest podłączenie odwierconej studni nr 6a, znajdującej się na sąsiedniej działce nr 66, k.m. 19 Obręb Wielki Kack do sieci zasilania elektrycznego i sterowania z przejściem przez działkę nr 1 w kierunku działki nr 64/1, k.m. 16 Obręb Wielki Kack).
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych właścicieli ww. nieruchomości - Jana i Elżbiety Rietz oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości, skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości.
Kontakt w sprawie: Urząd Miasta Gdyni Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Referat Mienia Skarbu Państwa, pokój nr 424, godz. urzędowania: 8.00 - 16.00; nr telefonu: 58 668 85 25.


Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont ulicy Elbląskiej w Gdyni w technologii płyt YOMB.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/elblaska.
Termin składania ofert: 1.10.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

ikona