Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIII/478/12 z dnia 26 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, obejmującego obszar:
od północy - wzdłuż ulicy Hutniczej,
 od wschodu - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni,
od południa - wzdłuż linii kolejowej,
 od zachodu - wzdłuż działek nr 24/3, 335/4, 336/4, 124/4, 141/3, 142/3 do ulicy Hutniczej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 2 listopada 2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 95/2012 znak MGS.6833.12.35.2011.MB z dnia 11.09.2012 roku, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Gdyni przy ul. Sanockiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 802/6 k.m. 76 obręb Gdynia o pow. 0,0001 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku znak RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe do potoku Źródło Marii rejon ul. Zapolskiej i ul. Staffa w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/staffa.
Termin składania ofert: 11.10.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem Φ 0,40 m (km0+818) do potoku Marszewskiego w ul. Chabrowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/chabrowa
Termin składania ofert: 11.10.2012 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Izabela Kapkowska, tel. 58 761 20 27, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni odwołuje przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomość położoną przy ul. Halickiej 10 z dnia 29 października 2012 roku,
oznaczoną jako działki o nr: 545/47, 544/47, 300/47 o łącznej powierzchni 2 094 m², karta mapy 69, obręb Gdynia, objętą księgami wieczystymi KW 10899, KW 24645. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Rzeczpospolita" w dniu 27 sierpnia 2012 roku.
Powodem odwołania przetargu jest ujawnienie nieprawidłowości w dokumentacji geodezyjnej wymagające uzupełnienia.
Szczegółowe informacje o przyczynach odwołania przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 336 na III piętrze w godz. 8.00 - 16.00, tel. 58 668 89 38.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w biuletynie informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz" oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2012 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 listopada 2012 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy: ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m², ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m², ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m², ul. Bursztynowa 1A o pow. 570 m², ul. Miegonia 10 A o pow. 965 m², ul. Miegonia 10 B o pow. 722 m², ul. Miegonia 10 C o pow. 726 m², ul. Miegonia 10 D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10 E o pow. 785 m², ul. Nowodworskiego 10 o pow. 400 m², ul. Szafranowa 75 o pow. 739 m², ul. Łanowa 14 C o pow. 1 341 m², ul. Łanowa 14 D o pow. 1 201 m², ul. Łanowa 14 H o pow. 1 297 m², ul. Łanowa 14 I o pow. 1 228 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" dodatku „Trójmiasto" w dniu 27 września 2012 roku, a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 grudnia 2012 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy: ul. Płk. Dąbka 165 A o pow. 953 m², ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7 A o pow. 1767 m², ul. Muchowskiego 4 o pow. 3495 m², ul. Śląskiej 49 o pow. 2 145 m², ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m², ul. Orłowska 13 - 15 o pow. 7 625 m², ul. Łanowa 14 A o pow. 2480 m², ul. Łanowa 14 B o pow. 1 441 m², ul. Łanowa 14 E o pow. 1 734 m², ul. Łanowa 14 F o pow. 2 270 m², ul. Łanowa 14 G o pow. 2 226 m², ul. Przemyska 34 o pow. 27 536 m², ul. Witolda 27 o pow. 585 m², ul. Janka Wiśniewskiego 22 C o pow. 1 184 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Rzeczpospolita" w dniu 27 września 2012 roku, a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, opisanej na karcie mapy 61 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 233/94 o powierzchni 184 m². Wykaz nr 449/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7946//12/VI/M z 25 września 2012 r. wywieszony jest od 27.09. 2012 r. do 19.10.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej w udziale 4/64 współwłasność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Warszawie przy ul. Wolęcińskiej, w dzielnicy Wawer, oznaczonej jako dz. nr 6, obręb 1206, o pow. 1516 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 26.09.2012 r. do 16.10.2012 r.

Zarząd Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
z dniem 1.11.2012 r. wynajmie lokal użytkowy o p.u. 91,70 m² zlokalizowany w budynku przy ul. Wincentego Pola 14 w Gdyni. Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 16.10.2012 r. Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowski, tel. 58 660 94 64.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 451/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej 17 - 19 (część działki nr 733/65, km 49 obręb Gdynia, o pow. 337 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 7975/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2012 r.) z przeznaczeniem na urządzenie zieleni i ogrodzenie o wysokości do 120 cm. terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym bez prawa czynienia nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.09.2012 r. do 19.10.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Świętojańskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 588/55, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ogrodzenie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej i miejsca postojowe.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.09.2012 r. do dnia 18.10.2012 r.

Sprostowanie
W ogłoszeniu dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Krofeya, na str. 16 Nr 1069 pisma RATUSZ, prostuje się pomyłkę pisarską w terminie zdjęcia wykazu, tj. zamiast „do dnia 19.09.2012 r." powinno być „do dnia 19.10.2012 r."