1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Początek zimowej akcji na gdyńskich drogach

Choć w miniony weekend (27-28 października) pogoda potraktowała Gdynię łagodnie w porównaniu z innymi miejscami w kraju, to i tak w sobotę i niedzielę na główne ulice wyjechały pługo-posypywarki, które profilaktycznie zadbały, by drogi były przejezdne. W sumie pojazdy pokonały ok. 500 kilometrów.
Umowny sezon zimowy dla służb komunalnych trwa od 1 listopada do połowy kwietnia. Co roku Zarząd Dróg i Zieleni oraz wynajęte firmy zapewniają warunki dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpiecznego poruszania się po jezdniach i chodnikach Gdyni.
Drogi w mieście zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe, o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania.
W bieżącym sezonie stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 432 km (tj. ok. 9% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego). Na utrzymanie zimowe dróg i ciągów pieszych w sezonie 2012/2013 Miasto planuje przeznaczyć ok. 16 mln zł.
Należy pamiętać, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność.
Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest przy podziale miasta na dwa rejony - południowy i północny, w których usługi wykonują firmy wybrane w przetargu.
Natomiast pod względem zimowego utrzymania gminnych ciągów pieszych i Strefy Płatnego Parkowania (chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania o łącznej powierzchni ok. 620 tys. m², tj. ok. 2,5% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego) teren podzielono na sześć rejonów, obsługiwanych przez firmy wybrane w przetargu.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.
58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 074 (chodniki), 58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie).
Zgłoszenia o nieprawidłowościach poraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do ZDiZ w Gdyni (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).