1077 (677) 2012-11-23 - 2012-11-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 520/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego 65B (część działki nr 757/78, km 26 obręb Gdynia, o pow. 513,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 8563/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 r. do 7.12.2012 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XX/379/12 z dnia 23 maja 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej obejmującego obszar, którego granice obejmują teren oznaczony, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, symbolem 04 MN1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.12.2012 r. do 3.01.2013 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2013 r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni na zastępstwo od 12 grudnia 2012 r. psychologa z przygotowaniem w zakresie ologofrenopedagogiki w wymiarze pełnego etatu.
Dokumenty należy składać do 30 listopada br. w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: sosw1@sosw1.eu
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.sosw1.eu.
W razie pytań i wątpliwości osoby zainteresowane proszone są o kontakt: tel. 58 625 48 55 lub e-mail: sosw1@sosw1.eu.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2012 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 do 12 grudnia 2012 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy:
ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m², ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m², ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m², ul. Bursztynowa 1A o pow. 570 m², ul. Miegonia 10 A o pow. 965 m², ul. Miegonia 10 B o pow. 722 m², ul. Miegonia 10 C o pow. 726 m², ul. Miegonia 10 D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10 E o pow. 785m², ul. Marynarska 24o pow. 671m², ul. Chylońska 178 B-C o pow. 619 m², ul. Nowodworskiego 10 o pow. 400 m², ul. Kadmowa 7 o pow. 516 m², ul. Szafranowa 75 o pow. 739 m², ul. Łanowa 14 C o pow. 1 341 m², ul. Łanowa 14 D o pow. 1 201 m², ul. Łanowa 14 H o pow. 1 297m², ul. Łanowa 14 I o pow. 1 228 m²,
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Informacje również pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku".
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie od 15.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 900 000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl , na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej: www.gosirgdynia.pl i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 8 stycznia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r., j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2013 roku.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 6 grudnia 2012 roku (czwartek) do godz. 17.00
, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Na ofercie należy wyraźnie zaznaczyć iż jest ona kierowana na konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl
Oferty można konsultować w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, w pokoju 115, tel. 58 66 88 173, w godzinach 9.00-15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu:
- 521/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego 97 (część działki nr 756/78, km 26 obręb Gdynia, o pow. 414 m² ) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 8564/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 r. do 7.12.2012 r.;
- 522/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mrongowiusza 21 (część działki nr 928/218, km 49 obręb Gdynia, o pow. 330 m² ) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 8565/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 r. do 07.12.2012 r.
- wykazu 523/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora (część działki nr 800/218, km 49 obręb Gdynia, o pow. 350 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata ( załącznik do Zarządzenia NR 8566/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 r. do 7.12.2012 r.
- 524/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora (część działki nr 81, km 27 obręb Gdynia, o pow. 266 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 8567/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 r. do 7.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Gdyni przy ul. Śliwkowej, zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 634/77, opisanej na karcie mapy 14, obręb Gdynia, o pow. 103 m². Wykaz nr 527/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8644/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2012 roku, wywieszony jest od dnia 23.11.2012 r. do dnia 14.12.2012 r.

Zespół Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 60
zatrudni pracownika w pełnym wymiarze godzin na stanowisko: Strażnik Ruchu Drogowego, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczną drogą uczniów do i ze szkoły. Kandydat na to stanowisko powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia (praca na powietrzu), posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (imienne z nazwą szkoły), aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań o pracę w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: zs15gdynia@poczta.fm.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Gdyni przy ul. Śliwkowej, zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 634/77, opisanej na karcie mapy 14, obręb Gdynia, o pow. 103 m². Wykaz nr 527/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8644/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2012 roku, wywieszony jest od dnia 23.11.2012 r. do dnia 14.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nr 525/2012/VI/M nieruchomości przeznaczonej do najmu od dnia 2 stycznia 2013 r. na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/do w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Gdyni
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 14.11.2012 r. do 5.12.2012 r.
Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium w wysokości 500 zł, które należy wpłacić w terminie do 10 grudnia 2012 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 10.12.2012 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni, pok. 27 (do godz.14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr. tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 515/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8544/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 listopada 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Króla Jana III o pow. 8 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82 GD, obejmującej część działki nr 1174/22, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 16.11.2012 r. do 7.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 517/2012/VI/M położonej przy ul. Storczykowej/Wąskiej, oznaczonej jako część działki nr 943 i 936 o łącznej pow. 123 m², karta mapy 67, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 8546/12/VI/M). Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od dnia 16.11.2012 r. do dnia 7.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 516/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. H. Siemiradzkiego/A. Asnyka (część działek nr 507/182 i 1160/169, km 56, obręb Gdynia o pow. łącznej 350 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8545/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.11.2012 roku do dnia 7.12.2012 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płockiej dz. nr 609/45 o pow. 11 m² km. 79; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 16.11.2012 r. do dnia 6.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 433/45 o pow. 49 m² km. 79; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 15.11.2012 r. do dnia 5.12.2012 r.