1077 (677) 2012-11-23 - 2012-11-29

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 28 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad uchwałami:

- zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni" w ramach Inicjatywy JESSICA;
- wyboru JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2012 rok;
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kcyńskiej;
- wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górnicze;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława IV i al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28,
- nadania nazwy drodze wewnętrznej w porcie w Gdyni;
- szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia,
- wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
- wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni.