Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1079 (679) 2012-12-07 - 2012-12-20

Ogłoszenia

Zawiadomienie
Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy Starodworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1, k.m. 18 Obręb Wielki Kack, przez udzielenie zezwolenia na lokalizację na ww. nieruchomości przyłącza do sieci zasilania elektrycznego i sterowania ( celem zajęcia jest podłączenie odwierconej studni nr 6a, znajdującej się na sąsiedniej działce nr 66, k.m. 19 Obręb Wielki Kack do sieci zasilania elektrycznego i sterowania z przejściem przez działkę nr 1 w kierunku działki nr 64/1, k.m. 16 Obręb Wielki Kack ).
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/1336/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ukazało się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni 18 września 2012 r., na łamach gazety „Rzeczpospolita" w dniu 24 września 2011 r. oraz w biuletynie informacyjnym „RATUSZ" nr 1068 z dnia 21 września 2012 r. - 27 września 2012 r., a ponadto od 19 września 2012 r. do 18 listopada 2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do działki nr 1. W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - dz. nr 293/2 km. 95 o pow. 110 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.10.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od 26.11.2012 r. do 16.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 12/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Bp. Dominika 35/12, Bp. Dominika 14/2, Rolnicza 12/51, Powst. Wielkopolskiego 89/8, Rolnicza 12/38, Śląska 8C/12, Op. Hackiego 27/63, Op. Hackiego 29/54, Boh. Star. Warszawskiej 25/3.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 28.11.2012 r. do dnia 9.01.2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12
poszukuje chętnych do prowadzenia kiosku spożywczego na terenie szkoły od stycznia 2013 r.
Informacje pod nr tel. 58 711 25 84 lub e-mail: sekretariat@sp17.edu.pl.
Oferty należy składać do 18 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej - dz. nr 264/9 km. 1L o pow. 355 m² i dz. nr 264/10 km.1L o pow. 151 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od 23.11.2012 r. do 13.12.2012 r.

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Żeromskiego 31
zatrudni od 1 stycznia 2013 r. specjalistę d/s kadr w wymiarze 0,5 etatu.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni (w zakładce: jednostki i firmy związane z samorządem).
Oferty należy składać do 14 grudnia 2012 r. w sekretariacie szkoły.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - dz. nr 285/2 km. 95 o pow. 68 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od 23.11.2012 r. do 13.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Ateny w Gdyni, oznaczonej na KM 19, obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 65/24 o pow. 109 m² .
Wykaz nr 534/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8772/2012/VI/M z 27 listopada 2012 r. wywieszony jest od 7 do 28 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Marsa 10 w Gdyni, oznaczonej na KM 20, obręb Wiczlino jako działki gruntu nr 531/2 o pow. 36 m² i nr 543/3 o pow. 54 m² łącznie o pow. 90 m².
Wykaz nr 536/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8774/2012/VI/M z 27 listopada 2012 r. wywieszony jest od 7 do 28 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionów 23a, oznaczonej na km. 60 obręb Gdynia jako działka nr 29 o powierzchni 701 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00023916/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 532/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8770/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 27.11.2012 r. wywieszony został na okres od 28.11.2012 r. do 18.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: wsparcie psychologiczno - pedagogiczne rodzin i innych działań edukacyjnych oraz wsparcie w zakresie potrzeb materialnych.
Przewidywana kwota w 2013 r. na realizację zadania objętego konkursem: 36 870 zł. W kolejnych latach środki finansowe na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż w 2013 r. jak również każdorazowo ustalane aneksem do umowy. Od 2014 r. środki te mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 20.12.2012 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Zawiadomienie
Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy Starodworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1, k.m. 18 Obręb Wielki Kack, przez udzielenie zezwolenia na lokalizację na ww. nieruchomości przyłącza do sieci zasilania elektrycznego i sterowania ( celem zajęcia jest podłączenie odwierconej studni nr 6a, znajdującej się na sąsiedniej działce nr 66, k.m. 19 Obręb Wielki Kack do sieci zasilania elektrycznego i sterowania z przejściem przez działkę nr 1 w kierunku działki nr 64/1, k.m. 16 Obręb Wielki Kack ).
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/1336/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ukazało się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni 18 września 2012 r., na łamach gazety „Rzeczpospolita" w dniu 24 września 2011 r. oraz w biuletynie informacyjnym „RATUSZ" nr 1068 z dnia 21 września 2012 r. - 27 września 2012 r., a ponadto od 19 września 2012 r. do 18 listopada 2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do działki nr 1. W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Zawiadomienie
Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Biura Usług Technicznych DAGRANI z siedzibą w Gdańsku - działającego w imieniu Pana Zbigniewa Morozowskiego - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ( w zakresie udziałów w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym należących do nieustalonych spadkobierców po zmarłych: Teresie Janczewskiej i Jadwidze Stec ), położonej w Gdyni przy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274, k.m. 39 Obręb Wiczlino, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku usytuowanego na działce nr 277/9.
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 r. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości - w części o nieuregulowanym stanie prawnym - ukazało się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w dniu 21 września 2012 r., na łamach gazety „Rzeczpospolita" w dniu 28 września 2011 r. oraz w biuletynie informacyjnym „RATUSZ" Nr 1069 z dnia 28 września 2012 r. - 4 października 2012 r., a ponadto w dniach od 21 września 2012 r. do dnia 21 listopada 2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni nie zgłosiły się osoby będące następcami prawnymi: Teresy Janczewskiej oraz Jadwigi Stec. W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka poniżej 200 000 Euro: na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 2.01.2013 r. - 31.12.2014 r.".
W dniu 30.11.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 482002 - 2012.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 100 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 71 1440 1026 0000 0000 1470 5497 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy: e-mail: sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58 625 48 55.
Ofertę opisaną: „Oferta - Przetarg nieograniczony na usługę: „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, od dnia 2.01.2013 r. - 31.12.2014 r." Nie otwierać przed 11.12.2012 r. godz. 10.00" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 11 grudnia 2012 r. do godz. 9.30.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. Orzeszkowej 13 na oddanie w najem lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śniadeckich 5-7 boks nr 1 o pow. 15,90 m², Wywoławczy czynsz najmu 127,00 zł + 23 % VAT, wadium 310,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wadium płatne w terminie do 11 stycznia 2013 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 ( do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem technicznym i prawnym wystawionej do przetargu nieruchomości oraz regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513, na tablicy ogłoszeń (IV piętro obok pok. 428) oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 533/212/VI/M położonej przy ul. Aresa, oznaczonej jako działkę gruntu nr 140/1 i działkę nr 140/3 o łącznej powierzchni 547 m², karta mapy 19 obręb Wiczlino, przeznaczone do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 8771/12/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa i prowadzenie usług z branży motoryzacyjnej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od dnia 29.11.2012 r. do dnia 20.12.2012 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
XIII LO i Gimnazjum nr 14 w Gdyni
wynajmie salę gimnastyczną o wymiarach boiska 20m x 40m w weekendy oraz popołudniami w dni nauki.
Do dyspozycji szatnia, prysznice, parking. Informacji udziela Kierownik administracyjny Jarosław Kłodziński, tel. 58 665 03 13 lub 601 65 88 12.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 531/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej/Miedzianej (część działki nr 211, nr 340 km 6 obręb Pogórze, o pow. 300 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata ( załącznik do Zarządzenia NR 8751/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2012 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.11.2012 r. do 20.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej przy ul. Marsa 8 w Gdyni, oznaczonej na KM 20, obręb Wiczlino jako działki gruntu nr 543/2 o pow. 13 m² i nr 531/1 o pow. 32 m² łącznie o pow. 45 m².
Wykaz nr 535/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8773/2012/VI/M z 27 listopada 2012 r. wywieszony jest od 7 do 28 grudnia 2012 r.