1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

W środę sesja Rady Miasta

W środę 23 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad uchwałami:
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 49 (Aleksander Wellenger),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 50 (Aleksander Pawelec),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 51 (Franciszek Walicki),
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,
- zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni"
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni,
- zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,
- zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65,
- zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49,
- zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79,
- nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237,
- przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Jaskółczej,
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni - Miasta na prawach powiatu położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanisława Dąbka,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń,
- wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,
- wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
- zmiany Uchwały Nr XLV/1045/10 Rady miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów. 

ikona