1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 czerwca 2013 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Orłowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r. na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie, z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi.
Wykaz stoisk znaleźć można na stronie internetowej: www.inwestgdynia.pl.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27 maja 2013 r. o godz. 10.00, w sali 105, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium (4000 zł za każdą lokalizację) płatne do 23 maja 2013 r. Szczegóły o warunkach dzierżawy znaleźć można na stronie internetowej: www.inwestgdynia.pl.
Uwaga! Wydzierżawiający dostarczy 1 czerwca 2013 r. na wylicytowaną przez dzierżawcę lokalizację parasol o wymiarach 3 m x 3 m o następujących parametrach: poszycie gładkie (bez nadruku) w kolorze ecri (bez falban), konstrukcja koloru brąz. Długość masztu 290 cm, ciężar podstawy 62 kg. Podstawa parasola okrągła. Każdy parasol będzie wyposażony w pokrowiec ochronny.
Wykaz wywieszono na 21 dni od daty podjęcia przy pokoju nr 426.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rokowań na użyczenie pomieszczeń kuchni ZSO nr 1 w Gdyni stanowiących własność gminy Gdynia, a będących w zarządzie dyrektora ZSO nr 1 , ul. Legionów 27 w celu prowadzenia żywienia w jednostce.
Celem rokowań jest wyłonienie podmiotu oferującego najniższą dzienną stawkę żywienia na osobę/młodzież spełniającą wymogi zasad żywienia dzieci i młodzieży, z którym zostanie zawarta umowa użyczenia lokalu/kuchni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w zarządzie dyrektora ZSO nr 1 na okres od 16.08.2013 r. - 28.06.2016 r.
Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ZSO nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 w dniu 4.06.2013 r. do godz. 9.00 na kopercie umieszcza się napis „Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach na użyczenie lokalu kuchni ZSO nr 1 w Gdyni".
Wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł należy dokonywać na konto ZSO nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 o nr 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109. Rozpoczęcie rokowań 4.06.2013 r. o godz. 9.30
Wszelkie dodatkowe informacje na stronie biuletynu informacji publicznej ZSO nr 1 pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/6161_.html lub w siedzibie zamawiającego.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą.
Zamawiający Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą oraz pełnienie funkcji kierownika letniego pobytu w 2013 roku.
Czas oraz miejsce realizacji: od 15.07.2013 r. do 28.07.2013 r., Ustka - w wymiarze: 6 godzin pracy grupowej oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych dziennie (z wyjątkiem niedziel).
Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, www.opitu.pl.
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 29 maja 2013 r. godz. 10.30 termin związania ofertą - do dnia 28 czerwca 2013 roku.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 29 maja 2013 r., godz. 11.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy al. Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski, wykaz nr 700/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata bez przetargowo na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na urządzenie i prowadzenie ogródka gastronomicznego o powierzchni 129 m² cz. dz. nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879.
- przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 699/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata bez przetargowo na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
1) na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowych obiekcie gastronomicznym o powierzchni 400 m², prowadzenie działalności rekreacyjnej o powierzchni 200 m²;
2) urządzenie i prowadzenie ogródka gastronomicznego o powierzchni 125 m² cz. dz. nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21dni od dnia 8.05.2013 r. do 29.05.2013 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Hotelarsko -
Gastronomicznych w Gdyni zatrudni
- nauczyciela matematyki
(mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego) od nowego roku szkolnego 2013 / 2014;
- nauczyciela przedmiotów zawodowych
w zakresie przedmiotów ekonomicznych z przygotowaniem (mgr z przygotowaniem pedagogicznym) od nowego roku szkolnego 2013 / 2014.
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: zshg1@poczta.onet.pl.
Kontakt telefoniczny: 58 620 12 89.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 30
ogłasza konkurs ofert na wykonanie elewacji ścian: tylnej i szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych.
Formularz warunków szczegółowych zamówienia można odebrać do dnia 29.05.2013 r., w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie administratora: LIDER Zarządzanie Nieruchomościami, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 17/1A, tel./fax 58 620 39 99.
Informacji w sprawie konkursu udziela Waldemar Rybarczyk, tel. kom. 600 396 643.
Oferty należy składać w siedzibie administratora do dnia 11.06.2013 r. do godz. 13.00.
Prace dofinansowywane są z budżetu miasta.

Centrum Nauki EXPERYMENT ,
al. Zwycięstwa 96/98
poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl.