1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 19/2013 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 480 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne Wykaz wywieszono na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pok. nr 431 na IV p. budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu pomieszczenia użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni, przeznaczonego do wynajęcia w drodze ograniczonego przetargu ustnego. Przetarg jest ograniczony z uwagi na wskazanie rodzaju działalności, tj. usługi gastronomiczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od 21.05.2013 r. do 11.06.2013 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta


Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2
z dniem 1 września 2013 r. zatrudni nauczyciela pełniącego jednocześnie obowiązki wicedyrektora placówki.
Warunki jakie powinien spełnić kandydat podane są na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni: www.mdk.gdynia.pl.
Termin składania ofert upływa 14.06. 2013 r. o godz. 15.00. Tel. kontaktowy 58 698 63 02 wew. 23.

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. płac - 0,5 etatu
Wymiar etatu: 1 x 0,5 etatu (20 godz. tygodniowo).
Zakres: przygotowywanie i naliczanie wszelkich wynagrodzeń oraz rozrachunków wynikających z przepisów prawa pracownikom X LO (bez względu na charakter zatrudnienia np. umowy zlecenia, projektów unijnych itp.); sumienne i terminowe przygotowywanie i składanie w odpowiednich urzędach i instytucjach dokumentacji rozliczeniowej- potrąceń (deklaracje ZUS, podatkowe, członkowskie, umowy zlecenia i o dzieło, zaświadczenia w tym emerytalno - rentowe), comiesięczne wypełnianie kart wynagrodzeń; dokonywanie odpowiednich zmian po otrzymaniu dokumentacji z działu kadr; sporządzanie analiz i statystyki w zakresie dot. wynagrodzeń;
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w X LO w Gdyni" należy składać w terminie do 14 czerwca 2013 r. osobiście w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni lub listownie na adres: X Liceum Ogólnokształcące, 81- 384 Gdynia ul. Władysława IV 58. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 702/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, usługi krawieckie, dz. nr 1019/43; 231/36, KM 11, o pow. 209 m²;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 24.05.2013 r. do 14.06.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 701/2013/VI/M położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 72 m² (cz. dz. nr 755/255, KM 76, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na działkę przydomową (załącznik do zarządzenia nr 10753/13/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2013 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.06.2013 r. do 17.06.2013 r.

Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec",
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia
poszukuje wykonawcy prac na renowację stolarki okiennej stalowej w klatce schodowej zabytkowego budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszy na renowację zabytków.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" do Zarządu Nieruchomości „ Partner", ul. Morska 29/8, Gdynia: pn - wt w godzinach 12.00 - 16.00, czw - pt. w godzinach 9.00 - 12.00, tel. 58 621 75 28, e-mail: partner@partner.itform.pl.

Przedszkole nr 28, ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na roboty budowlane:
przebudowa pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 28 - ETAP II
W dniu 23.05.2013 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 87167-2013. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, Przedszkole nr 28 w Gdyni, ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia, lub pobrać ze strony internetowej: http:/ www.przedszkole28.logonet.pl/.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 29.06.2013 r. do dnia 31.07.2013 r.
Ofertę należy złożyć do 11.06.2013 r. w godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole nr 28 w Gdyni, ul. Narcyzowa 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.2013 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego: ul. Narcyzowa 3 w Gdyni. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: jest Dyrektor Przedszkola Mgr Jolanta Orent, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, Wicedyrektor Przedszkola Mgr Iwona Tryzna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00.

Prezydent Miast Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 10801/13/VI/R ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku.
Otwarty konkurs na realizację w/w zadania został ogłoszony w dniu 9.04.2013 roku. Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem 10722/13/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.05.2013 roku, dokonała oceny złożonej oferty.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdynia wybrał ofertę realizacji zadania „Gdynia Playground" złożonej przez Pomorski Stowarzyszenia Projektantów PoCoTo przyznając dotację w wysokości 75 000 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 703/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Sienkiewicza (działka nr 789/286, km 56 obręb Gdynia o pow. 148 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10791/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2013 r.) z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. wykazu nr 704/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej (część działki nr 794/7, km 13 obręb Pogórze o pow. 67 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10792/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.05.2013 roku do dnia 14.06.2013 roku.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
Remont dachu Kompleksu Sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2013 r., pod numerem 202320 - 2013. Kod CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.20.00-1, 45.22.31.00-7, 45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.09.2013 r. Wadium: 15.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
Termin składania ofert - do 10.06.2013 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), pokój 302 - sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 10.06.2012 r. o godz. 12.00 w pok. 301 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, naczelnik Wydziału Budynków, tel.: 58 66 82 300.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku o godz. 10.00
, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 24 czerwca 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Tezeusza 6A, o pow. 895 m², 2. ul. Bursztynowej 1A, o pow. 570 m², 3. ul. Miegonia 10 A o pow. 965 m², 4. ul. Miegonia 10 B o pow. 722 m², 5. ul. Miegonia 10 C o pow. 726 m², 6. ul. Miegonia 10D o pow. 652 m², 7. ul. Miegonia 10E o pow. 785 m², 8. ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m², 9. ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m², 10. ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m², 11. ul. Marynarskiej 20 A o pow. 444 m², 12. ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m², 13. ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m², 14. ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m², 15. ul. Marynarskiej 22 o pow. 1 046 m², 16. ul. Marynarskiej 24 o pow. 671 m², 17. ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m², 18. ul. Kormorana 24 o pow. 1 264 m², 19. ul. Kormorana 26 o pow. 1 263 m², 20. ul. Kormorana 28 o pow. 1 263 m², 21. ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m², 22. ul. Kadmowej 7 o pow. 516 m², 23. ul. Źródło Marii o pow. 561 m², 24. ul. Platynowej 8A o pow. 895 m², 25. ul. Łanowej 14C o pow. 1 341 m², 26. ul. Łanowej 14D o pow. 1 201 m², 27. ul. Łanowej 14H o pow. 1 297 m², 28. ul. Łanowej 14 I o pow. 1 228 m², 29. ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m².
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sanitariatu i wymianę stolarki okiennej przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do 10.06.2013 r. do godz. 12.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena. Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.

ikona