1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

Zespół ds. pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Filomatów 2 serdecznie zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:
• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym,
• posiada stałe źródło dochodu,
• wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny,
• dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi,
• zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
a także:
• nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej,
• nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych,
• nie był karany za umyślne przestępstwo.
Planowane rozpoczęcie szkolenia  październik 2013 roku.

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 58 622 60 20 oraz 58 627 20 20 lub o kontakt osobisty - ul. Filomatów 2 w Gdyni.