Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej i przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom

Na terenie miasta pojawia się coraz więcej tablic informujących o rozpoczęciu zadań inwestycyjnych realizowanych ze wsparciem unijnym w ramach projektu pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni.

Ostatnio takie tablice zainstalowane zostały w Karwinach, gdzie rozpoczęto budowę suchego zbiornika retencyjnego o pojemności 6 200 m³ wraz z regulacją Potoku Źródło Marii. Wyloty kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Z. Nałkowskiej i Buraczanej, zostaną przebudowane i zaopatrzone w urządzenia podczyszczające. Natomiast przy ulicy Chwaszczyńskiej powstanie oczyszczalnia ścieków opadowych i roztopowych, w której znajdować się będą trzy komplety urządzeń podczyszczających, składające się z 2 osadników i 1 separatora substancji ropopochodnych każdy. Zgodnie z umową zawartą z firmą budowlaną SKANSKA S.A. ww. prace zostaną zrealizowane do końca lipca 2014 r.

Ponadto, w końcowym etapie realizacji jest budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulicy Morskiej. Wznowiono prace mające na celu zakończenie (w I połowie 2014 r.) modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w Alei Marszałka Piłsudskiego. W 2014 roku planowana jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Adwokackiej, Mierniczej, Oficerskiej, Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z instalacją urządzeń podczyszczających na wylotach odpowiednio do Potoku Kolibkowskiego i rzeki Kaczej.

Ostatecznym rezultatem projektu będzie niemal 10 km wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej z instalacją 38 urządzeń podczyszczających oraz wybudowanie suchego zbiornika retencyjnego. Dzięki temu ograniczone zostaną skutki lokalnych podtopień podczas deszczy nawalnych i roztopów, a wody opadowe odprowadzane do Zatoki Gdańskiej, ulegną znacznemu oczyszczeniu. Szacuje się, że trzykrotnie zmniejszy się ilość zawiesin ogólnych trafiających do Bałtyku i aż pięciokrotnie zmaleje ilość substancji ropopochodnych.

Całkowity koszt projektu wyniesie około 53,6 mln zł, w tym ponad 37 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

Zakończenie całości inwestycji nastąpi w I kwartale 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 


LogoLogo UE

ikona