1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 807/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120906/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 47 o pow. 141 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 808/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12091/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 45 o pow. 200 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 809/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12092/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 43 o pow. 93 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb WielkiKack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 810/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12093/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r. - nieruchomości położonej W Gdynia Kolinii o pow. 500 m, oznaczonej na karcie mapy KM 8 obręb Kolonia obejmującej część działki nr 70/8 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 26.09.2013 r. do 16.10.2013 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXXIV/720/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
 od północy wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana,
od wschodu wzdłuż ulicy A. Dickmana,
od południa wzdłuż ul. Płk. S. Dąbka,
od zachodu wzdłuż ul. Zielonej;
2) uchwały nr XXXIV/721/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
od północy - wzdłuż ul. Wielkopolskiej,
od wschodu - wzdłuż ul. Inżynierskiej,
 od południa i zachodu - wzdłuż: ul. Architektów, przedłużenia na północ ul. Mierniczej, granicy obszaru zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ul. Wrocławskiej, do ul. Wielkopolskiej;
3) uchwały nr XXXIV/722/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo", obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
 od wschodu - wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej oraz granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni,
 od południa i zachodu - wzdłuż ul. Małokackiej oraz wzdłuż granicy terenu przeznaczonego na powiększenie terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo",
 od północy - wzdłuż ul. Małokackiej oraz północnej granicy działki nr 195/16.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 31.10.2013 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich położonej na zapleczu posesji przy ul. Spokojnej i Lidzkiej w Gdyni, oznaczonej na KM 95, obręb Gdynia jako działka nr 620/506 o pow. 62 m².
Wykaz nr 811/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12104/2013/VI/M z dnia 24 września 2013 r. wywieszony jest od dnia 4 października 2013 r. do dnia 25 października 2013 r.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.,poz. 687) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni" na działkach nr : 509/68, 509/87, 509/75 i 509/86 KM 9 WI, 512/6 KM 13 WI, nr: 252/6, (252/16*), (252/14*), (252/12*), (252/10*), (252/15*), (252/9*) KM 6 WI, 433/2, 475/6, 445, 447, 473/2, 473/7, 475/2, 446/1, 446/4, 444/4, 472/5 KM 9 WI, nr: 436/7, 437/10, 436/6, 437/9, 436/4, 437/7, 438/4, 439/2, 440/2, 441/2, 442/12 i 443/9 KM 9 WI.
Powstała w wyniku podziału działki 252/5 KM 6, obręb Wiczlino, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni Sygn. Akt VII Ns 909/10 z dnia 22.04.2011, nr- Rejestr zm. 15998/2011 z dnia 24.11.2011 r.
Wykaz działek lub ich części, które z mocy prawa stały się własnością skarbu państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego: 252/171, 252/292, 252/273, 252/254, 252/235, 252/216, 252/197 (KM 6 WI), 473/108, 436/129 , 436/1010, 437/1311, 436/812, 437/1113, 442/1314 (KM 9 WI); stają się własnością Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz działek objętych podziałem: 1 powstała w wyniku podziału działki 252/6; 2 powstała w wyniku podziału działki 252/16; 3 powstała w wyniku podziału działki 252/14; 4 powstała w wyniku podziału działki 252/12; 5 powstała w wyniku podziału działki 252/10; 6 powstała w wyniku podziału działki 252/15; 7 powstała w wyniku podziału działki 252/9; 8 powstała w wyniku podziału działki 473/7; 9 powstała w wyniku podziału działki 436/7; 10 powstała w wyniku podziału działki 436/6; 11 powstała w wyniku podziału działki 437/9; 12 powstała w wyniku podziału działki 436/4; 13 powstała w wyniku podziału działki 437/7; 14 powstała w wyniku podziału działki 442/12.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 (tel. 58 66 88 410 ) tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Z up. Prezydenta Miasta Gdyni
mgr inż. arch. Jacek Michno
KIEROWNIK II REFERATU
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 812/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej (część działki nr 889/56 km 49 obręb Gdynia, o pow. 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 12114/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r.), z przeznaczeniem na rozbudowę istniejacej pergoli śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych Lokali Niemieszkalnych Morska 93, 95, 97.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.09.2013 r. do 16.10.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Dantyszka 19 A, wykaz nr 806/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w celu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz osłony śmietnikowej, cz. dz. nr 861/56, KM 25, o pow. 11 m²;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.09.2013 r. do 16.10.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Nasypowej, oznaczonej jako dz. nr 63, k.m. 105, o pow. 28 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 7.10.2013 r. do dnia 28.10.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Przewidywana kwota w 2013 r. na realizację zadania objętego konkursem: 164 327,00 zł. Przewidywana kwota w 2014 r. na realizację zadania objętego konkursem: 1 011 123,00 zł. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż w 2014 r. jak również każdorazowo ustalane aneksem do umowy. Od 2014 r. środki te mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.11.2013 r. do 31.10.2016 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 22 października 2013 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".