1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Miasto gotowe do zimy

Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie Gdyni są przygotowane do rozpoczęcia „akcji zima". Z początkiem listopada Zarząd Dróg i Zieleni podpisał stosowne umowy z wykonawcami, którzy pomimo dodatnich temperatur są już w stanie gotowości. Tegoroczny budżet na zimowe utrzymanie ulic i chodników, podobnie jak w roku poprzednim, wyniesie 20 milionów złotych.
Największą zmianą w stosunku do lat poprzednich jest bardziej ekologiczne podejście do utrzymania rejonu Skweru Kościuszki oraz alei Jana Pawła II. W tym rejonie będą stosowane naturalne metody utrzymania dróg - nawierzchnia ulic nie będzie posypywana solą.
ZDiZ w razie trudności, będzie czekał na sygnały mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy pełną treść informacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdynidotyczącą przygotowania do utrzymania zimowego dróg w sezonie 2013/2014:
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu Gminy wykonuje obowiązki dotyczące utrzymania zimowego dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych oraz innych ciągów komunikacyjnych np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym Miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów. ZDiZ sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej i tam można uzyskać informacje na ten temat pod nr tel.: 58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 074 (chodniki) oraz 58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie).
 
W okresie sezonu zimowego (od listopada do połowy kwietnia) firmy, z którymi Gmina zawarła umowy, gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres.
 
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (telefony jw.), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 
 
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I), do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 436 km. 
 
Do usuwania skutków zimy Wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów pługo - piaskarek). Pozostałe ulice niewłączone do stałego utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na zgłoszenie służb miejskich i mieszkańców, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem. 
 
Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest przez nw. firmy wykonujące usługi w dwóch  rejonach miasta - północnym i południowym:
 
Rejon/część miasta
Ulice objęte utrzymaniem
Wykonawca
Rejon I (południowy) obejmujący Śródmieście, Działki Leśne i pozostałe dzielnice w kierunku do granicy miasta z Sopotem i Chwaszczynem:
 
Część AI:
drogi kategorii I i II w całym rejonie I
Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. i PRSP „Sanipor" Sp. z o.o., reprezentowane przez pierwszą z tych firm
Część AIII:
Al. Jana Pawła II w Gdyni Śródmieściu
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część BI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Działki Leśne, Kamienna Góra, Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana
Technika Sanitarna Sp. z o. o.
Część CI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Orłowo, Redłowo
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część DI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack
PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Część EI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Rejon II (północny) obejmujący Grabówek, tereny przyportowe oraz pozostałe dzielnice w kierunku granicy z Rumią i Kosakowem.
 
Część AII:
drogi Is, I i II w całym rejonie II
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część BII:
drogi III kat. w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, tereny przyportowe w Śródmieściu
PRSP „Sanipor" Sp. z o.o.
Część CII:
drogi III kat. w dzielnicach: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Część DII:
drogi III kat. w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Chylonia
PRSP „Sanipor" Sp. z o.o.
 
W celu zapewnienia przejezdności dróg zgodnie z przyjętymi w zawartych umowach standardami zimowego utrzymania Wykonawcy zostali zobowiązani do dysponowania specjalistycznym sprzętem w ilości: 35 pługo - posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 2 pługi klinowe, 14 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, 1 ładowarka samojezdna.
 
Wszystkie pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Za pomocą sieci internetowej, na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
 
Ciągi piesze i Strefa Płatnego Parkowania

Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych i SPP obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 600 tys. m2.
Teren miasta podzielony został na sześć rejonów obsługiwanych przez firmy:
 
Rejon miasta
Obszar (dzielnice) objęte utrzymaniem
Wykonawca
Rejon "A"
Śródmieście, Kamienna Góra, w tym Strefa Płatnego Parkowania
Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD"
Rejon "B"
Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo
JAC-TOM Jacek Pieprzowski
Rejon "C"
Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD"
Rejon "D"
Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino
"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Rejon "E"
ul. Morska (cała do granicy miasta), Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Rejon "F"
Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, ul. J.Wiśniewskiego i tereny przyportowe w Śródmieściu
GARDEN Konserwacja Terenów Zieleni, Lucyna Ferlin
 
Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej, położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu.
Na potrzeby realizacji usług utrzymania zimowego wykonawcy zabezpieczyli sprzęt w ilości: 17 ciągników z pługami i 6 samochodów ciężarowych. 
 
Utrzymaniem zimowym objęte są również ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 62,5 tys. m2. Usługa realizowana jest w ramach zawartych umów na utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta.

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012r. poz.391 tekst jednolity) właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
 
Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tj. ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w latach poprzednich w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskości).

ikona