1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Zakończenie prac w rezerwacie „Kępa Redłowska”

W listopadzie 2013 r. zakończyły się prowadzone w rezerwacie „Kępa Redłowska" prace, które miały na celu jego uporządkowanie i udostępnienie w celach rekreacyjnych. Wykonano je w ramach unijnego projektu pod nazwą: „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni".

Fot. Piotr TrybuchowiczLokalizacja gdyńskiego rezerwatu jest unikalna, ponieważ znajduje się on niemal w centrum Miasta, a jednocześnie od wschodu graniczy z linią brzegową Bałtyku. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków wybrzeża, z malowniczym klifem, będącym wizytówką Gdyni i wspaniałymi widokami na Miasto i Zatokę Gdańską. Sprawia to, że jest atrakcyjny o każdej porze roku i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Gdyni, a także turystów, co nie pozostaje bez wpływu na jego kondycję. Dlatego w celu zachowania najbardziej wartościowych jego elementów oraz ochrony rezerwatu jako całości podjęte zostały działania mające na celu uregulowania ruchu mieszkańców i turystów.

Przeprowadzone zostały następujące prace: wyznaczono szlaki komunikacji pieszej i rowerowej, w tym ścieżki edukacyjne: historyczną, geomorfologiczną i przyrodniczą. Trasy przebiegu ścieżek, na drzewach znajdujących się najbliżej, oznaczone zostały malowanymi opaskami odpowiedniego koloru. Wyznaczone zostały punkty widokowe, ustawiono kosze na odpadki oraz wykonano remont schodów terenowych w dwóch lokalizacjach. Wzdłuż granic Rezerwatu uzupełnione zostało ogrodzenie. Przy wejściach na teren Rezerwatu umieszczone zostały tablice informacyjno - porządkowe mówiące o obowiązujących zasadach poruszania się po wyznaczanych ścieżkach oraz o prawidłowym zachowaniu na jego terenie. Wejścia wyposażone zostały również w szlabany leśne, które uniemożliwią wjazd na teren Rezerwatu osobom nieupoważnionym. W celu ochrony najcenniejszych elementów przyrody wydzielone zostały powierzchnie eksperymentalne, w których podjęta została próba odtworzenia naturalnego runa leśnego (w fitocenozach żyznej buczyny, kwaśnej dąbrowy i grądu), zniszczonego dotychczasową nadmierną i niekontrolowaną penetracją Rezerwatu. Ze względu na fakt, iż znajdujący się na terenie Rezerwatu, powojskowy bunkier zamieszkują nietoperze, w celu ochrony tego gatunku zamontowane zostały kraty, które uniemożliwią osobom postronnym dostanie się do jego wnętrza. W ramach inwestycji przeprowadzono również rozbiórkę pozostałej infrastruktury powojskowej, kolidującej z przyrodniczym charakterem Rezerwatu tj. elementów betonowych, części transzei, usunięty i wywieziony został gruz i stare ogrodzenia. Fot. Piotr Trybuchowicz

Wszystkie podjęte działania mają na celu uporządkowanie tego terenu, co wpłynie jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie jego wartość estetyczną, przyrodniczą i edukacyjną.
Realizacja prac w Rezerwacie możliwa była dzięki uzyskaniu przez Gminę Miasta Gdyni dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 5 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów inwestycji). Udało się również uzyskać współfinansowanie (w wysokości 10% kosztów) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Miasta Gdyni wydała ze swojego budżetu na wykonane prace jedynie 5 % ich wartości.

Koszt całkowity prac wyniósł 1 653 505 PLN. Logo

ikona