1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Nasz obywatelski budżet - to trzeba wiedzieć!

W tym roku gdynianie po raz pierwszy mogą zgłaszać swoje projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest kwota 3 milionów złotych, a propozycje przyjmowane są do 24 lutego.

Środki dostępne w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały podzielone na wszystkie 22 dzielnice z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby mieszkańców. I tak, najwięcej środków do dyspozycji mają mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina (ponad 284 tys.), a na drugim biegunie jest najmniejsza dzielnica Gdyni - Kamienna Góra, gdzie do wydania jest ponad 60 tys. Oczywiście istnieje możliwość łączenia kwot dla poszczególnych dzielnic i zgłaszania wspólnych propozycji.
 
Gdyński samorząd od lat konsekwentnie wzmacnia rolę demokracji lokalnej, zarówno na poziomie rad dzielnic, jak też organizacji pozarządowych. Coraz więcej środków i kompetencji delegowanych jest w ich ręce. Wysokiej ocenie realizowanych w Gdyni projektów społecznych w dialogu z mieszkańcami dał wyraz Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznając miastu w 2013 roku Nagrodę Obywatelską. Gdynia została jako pierwsze miasto w Polsce uhonorowana tą nagrodą.

Budżet Obywatelski to już kolejna formuła uczestnictwa mieszkańców Gdyni w podejmowaniu decyzji, dotyczących ich najbliższego otoczenia. Niewątpliwą wartością Budżetu Obywatelskiego jest jeszcze skuteczniejsze niż dotychczas ukierunkowanie przedsięwzięć realizowanych z budżetu Miasta na potrzeby społeczności lokalnych. Uzupełnia on wachlarz istniejących już instrumentów finansowych w dzielnicach. W 2014 roku rady dzielnic do dyspozycji mają ponad 11 mln zł, co w sumie - wraz z 3 mln z Budżetu Obywatelskiego - daje kwotę ponad 14 mln w gestii mieszkańców Gdyni na działania partycypacyjne.

Zgłaszać można projekty z czterech zakresów tematycznych:

- estetyzacji dzielnicy - dotyczy to np. małej architektury, zieleni miejskiej, urządzania parków i skwerów dzielnicowych,
- rekreacji - np. placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych;
- poprawy bezpieczeństwa - np. instalację oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, montaż urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- remontów - np. utwardzenia i modernizacji ulic, parkingów i chodników oraz remonty budynków gminnych.

Jak i gdzie zgłaszać wnioski?

Aby zgłosić projekt, pod odpowiednim wnioskiem (do pobrania tutaj) musi podpisać się co najmniej 25 osób zamieszkałych w danej dzielnicy. Co ważne, proponowany projekt nie musi dotyczyć tylko terenów należących do miasta - może być zrealizowany także na gruntach innych właścicieli, pod warunkiem oczywiście, że ci wyrażą na to zgodę.

Wnioski przyjmowane są do 24 lutego 2014 roku.
Można je dostarczać osobiście do siedziby jednej z dwudziestu dwóch rad dzielnic albo do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Wnioski przyjmowane są także listownie na adres Urzędu Miasta Gdyni z dopiskiem Projekt-Budżet Obywatelski bądź drogą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl.
Będziemy głosowali - od 8 do 19 maja na zakwalifikowane projekty. Te, które uzyskają największe poparcie w elektronicznym głosowaniu na stronie www.gdynia.pl/budzetobywatelski zostaną zrealizowane. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły głosować w siedzibach 22 rad dzielnic lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miasta.

Za tydzień poza szczegółową informacją znajdą Państwo w „Ratuszu" niezbędne formularze.

ikona