1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Po 37. sesji Rady Miasta Gdyni

18 grudnia 2013 r., odbyła się XXXVII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni, ostatnia w tym roku. Radni podjęli wszystkie, szesnaście zaproponowanych na sesję uchwał.

Wśród uchwalonych spraw są między innymi:
- Budżet miasta Gdyni na rok 2014.
Budżet miasta Gdyni zakłada dochody w wysokości 1.234.359.09 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.066.679.838 zł,
- dochody majątkowe 167.679.252 zł.
Wydatki budżetu miasta na kwotę 1.300.261.720 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.023.945.583 zł,
- wydatki majątkowe 276.316.137 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 65.902.630 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
- kredytu 48.200.000 zł;
- pożyczek 17.702.630 zł.
Przychody budżetu miasta ustalono w wysokości 111.702.630 zł, pochodzące z:
- kredytu długoterminowego 94.000.000 zł,
- pożyczek 17.702.630 zł.
Rozchody budżetu miasta wyniosą 45.800.000 zł, z tytułu spłaty kredytów. Rezerwa wyniesie 36.274.518 zł.

- Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013.
W zmienionej uchwale ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.210.734.159 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.096.817.542 zł,
- dochody majątkowe 113.916.617 zł.
Wydatki budżetu miasta, ustalono na kwotę 1.337.514.293 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.060.190.554 zł,
- wydatki majątkowe 277.323.739 zł.
Rezerwy ustalono na kwotę 6.608.189 zł, w tym:
 a) rezerwa ogólna 773.187 zł,
 b) rezerwy celowe: 5.835.002 zł.
Zwiększono dochody budżetu miasta o 424.792 zł, a także wydatki o 3.109.127 zł, w tym między innymi  na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25 - 1 000 000 zł.

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2014 r.
Proponowane w programie działania tworzą system wszechstronnej pomocy dla różnych grup wiekowych.

- Zmiana Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.
Uchwała przyjmuje zmianę nazwy jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji" na „Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia". Nowa nazwa zarówno odzwierciedla przedmiot i profil działania tej jednostki miejskiej, jak i odświeża wizerunek marki PPNT, jednocześnie podkreślając jego głębokie powiązanie z Gdynią.
 
- Zmiana uchwały Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonują na podstawie zezwolenia wojewody. Zarówno do likwidacji jak i utworzenia konieczna jest decyzja wojewody pomorskiego. W momencie podejmowania uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/742/13 aż do dnia dzisiejszego sprawa wyrażenia zgody jest w toku. Konieczne jest więc dodanie w treści uchwały regulacji, iż w wypadku braku zgody na likwidację dotychczasowej placówki lub braku pozwolenia na utworzenie nowych placówek uchwała, o której mowa powyżej straci swą moc obowiązującą.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/.