Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Po 38. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 15 stycznia 2014 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 16 uchwał, jedna została zdjęta z porządku na wniosek wnioskodawcy. Dodatkowo przyjęto jedną rezolucję.
Rada Miasta przyjęła jednogłośnie rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2014, rokiem ks. prałata Hilarego Jastaka.
Ksiądz Hilary Jastak urodził się 3 kwietnia 1914 roku. Od 1949r. był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. 17 grudnia 1970 roku, w tak zwany „czarny czwartek", ks. prałat odprawił pierwszą w Polsce mszę świętą w intencji zabitych na ulicach Gdyni. 17 sierpnia 1980 roku, nie czekając na zgodę władz, odprawił mszę polową podczas strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Był pierwszym kapelanem Solidarności Stoczni Gdynia S.A. W 2014 roku obchodzone będzie 100-lecie urodzin ks. prałata Jastaka, a 17 stycznia mija czternasta rocznica jego śmierci.
Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni panu Andrzejowi Kołodziejowi.
Andrzej Kołodziej
- współzałożyciel Pomorskiej Inicjatywy Historycznej, autor książki „Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia", ale przede wszystkim organizator strajku w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni w sierpniu 1980 r. Urodził się 18 listopada 1959r. w Zagórzu. W 2010 r. Andrzej Kołodziej wraz z Romanem Zwiercanem, założyli Pomorską Inicjatywę Historyczną z siedzibą w Gdyni. Jej celem jest między innymi prezentowanie najważniejszych wydarzeń historii najnowszej oraz ich znaczenia dla wolności oraz suwerenności Polski, szczególnie Pomorza i Gdyni.
Uchwała w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 52 (pani Teresa Kamińska).
Teresa Kamińska - inżynier, polityk, działaczka niepodległościowa i związkowa NSZZ „Solidarność", represjonowana w stanie wojennym, była minister (członkini Rady Ministrów ds. koordynowania reform społecznych) i szefowa doradców premiera w rządzie Jerzego Buzka, od 2007 r. - prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, założycielka Bałtyckiego Portu Nowych Technologii na terenach byłej Stoczni Gdynia. Teresa Kamińska nieustannie pozyskuje dla Gdyni nowych inwestorów, którzy dostrzegają tu dla siebie duże szanse rozwoju. W rezultacie podjętych przez panią prezes działań potencjał biznesowy tego obszaru jest znakomitą ofertą i wizytówką gospodarczą Pomorza i Polski.
Uchwała w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 53 (pani Elżbieta Kruszewska).
Elżbieta Kruszewska dyplom lekarza medycyny otrzymała w roku 1986. Pracę zawodową rozpoczęła w Akademii Medycznej w Gdańsku, w Klinice Onkologii i Radioterapii. I-szy stopień specjalizacji z zakresu onkologii otrzymała w 1990 r. Pracę lekarza onkologa kontynuowała od 1990 roku w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, początkowo jako lekarz onkolog w oddziale radioterapii, potem specjalista II- go stopnia, a następnie od roku 1999 pełniła funkcję ordynatora tegoż oddziału. W roku 2003 decyzją ówczesnej dyrekcji została mianowana zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, które Elżbieta Kruszewska pełni do dnia dzisiejszego, obecnie jako z-ca dyrektora ds. medycznych.
Uchwała w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - medal nr 54 (pan Aleksander Ryziński).
Aleksander Ryziński, kresowianin, urodzony 16 grudnia 1927 r. w Tarnopolu, jest działaczem Związku Sybiraków od roku 1988, a od 1991 roku Prezesem Koła w Gdyni. Od 12 lat jest również członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie. Działa aktywnie w gdyńskiej Rodzinie Katyńskiej, a także w Stowarzyszeniu Piłsudczyków w stopniu podpułkownika.
W ramach Związku Sybiraków, najpierw jako członek, a potem jako prezes nie ustaje w działaniach na rzecz przede wszystkim gdyńskich Sybiraków, ich rodzin oraz pamięci o tych którzy tam pozostali. Dzięki jego staraniom 16 kwietnia 1990 r. poświęcono sztandar Związku Sybiraków koło Gdynia. Co roku gdyńscy Sybiracy spotykają się na uroczystościach państwowych oraz kościelnych, współorganizowanych przez Aleksandra Ryzińskiego.
Uchwalenie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni".
Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych, uwzględniając zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, nie mogą naruszać ustaleń studium. Studium składa się z:
- uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni,
- kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Główne zmiany obejmują również:
- aktualizację obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
- rozszerzenie na teren Kamiennej Góry, Stoczni Nauta, rejonu ul. Władysława IV obszarów przestrzeni publicznych, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- aktualizację części dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego,
- aktualizację kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym wybranego przebiegu Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej z węzłem w Chwaszczynie,
- aktualizację programów węzłów integracyjnych/przesiadkowych transportu pasażerskiego,
- wskazanie alternatywnej linii przebiegu lekkiego środka transportu szynowego na obszarze Gdyni Zachód,
- wskazanie ograniczeń wysokości zabudowy w strefach wokół lotnisk w Gdańsku i Gdyni-Kosakowie,
- korektę części opracowania, dotyczącej obszarów zagrożonych powodzią i osuwaniem się mas ziemnych,
- zmianę ustaleń dotyczących zagospodarowania terenów Gdyni Zachód, w tym korekty układu drogowego i zmiany klasyfikacji technicznej niektórych dróg.
Uchwała w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni".
Nowelizacja statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni polega na wyłączeniu spod właściwości tejże jednostki zadania polegającego na opracowywaniu założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które zostanie przekazane do Urzędu Miasta Gdyni. Celem zmiany jest usprawnienie zarządzania tą problematyką, a także lepsze skoordynowanie działań, mających na celu racjonalizację zużycia energii.
Uchwała w sprawie zmian treści Statutu Żłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 23.
W lutym 2014 roku oferta opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostanie rozszerzona o 55 miejsc dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat. Zaadoptowany został do potrzeb edukacji dzieci budynek przy ulicy Uczniowskiej 2, który wcześniej pełnił funkcję oświatową. Nowa placówka otrzyma status filii żłobka „Niezapominajki", co wprowadza konieczność zmiany statutu. Modernizacja budynku i częściowe wyposażenie zrealizowane zostały w ramach programu „Maluch 2013", co zapewniło pozyskanie dotacji, która stanowiła 50% kosztów zadania.
Rada Miasta Gdyni wysłuchała także sprawozdania z prac Komisji Sportu i działalności Rady Dzielnicy Grabówek oraz przyjęła informację konserwatora zabytków miejskich z "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014". Z powodu nieobecności przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, nie wysłuchano sprawozdania z działalności rady.
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/436_.html 
(zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady Miasta).