1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej w Gdyni, oznaczonej na km 13, obręb Pogórze, jako działka nr 923/9 o powierzchni 652 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00047971/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 933/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13771/14/VI/M z dnia 12.02.2014 r., wywieszony został na okres od dnia 18.02.2014 r. do dnia 12.03.2014 r.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdyni,
wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267 ) i art. 115 ust. 3 i art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. siedzibą w Gdyni zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 877/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, celem przeprowadzenia niezbędnego remontu sieci ciepłowniczej, polegającego na wymianie starej, zużytej sieci c.o. na nową, preizolowaną.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) z późniejszymi zmianami.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
2. Okresowa kontrola budynku, obiektów i urządzeń zewnętrznych - przegląd roczny;
3. Przegląd instalacji gazowej;
4. Przegląd instalacji elektrycznej - pomieszczenia "mokre" - kuchnie i sanitariaty;
5. Kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do 19.03.2014 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jeden z przedstawionych w ogłoszeniu przedmiot zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wykonania wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu wizji. Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę
aplikanta Piotra Szadacha z Urzędem Miasta Gdyni, unieważnieniu ulega legitymacja służbowa strażnika miejskiego numer 109
, wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni oraz odznaka służbowa nr 109. Rzeczy te uległy zagubieniu przez w/w.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33
zatrudni sprzataczkę w pełnym wymiarze czasu pracy (na zastępstwo ).
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 623 25 88 w godz. 8.00 - 15.00.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 934/14/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13775/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 130 o pow. 302 m², oznaczonej na karcie mapy KM 34 obręb Wielki Kack obejmującej części działki nr 68/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 13.02.2014 r. do 5.03.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 935/2014/VI/M położonej przy ul. Kopernika, oznaczonej jako część działek gruntu nr 680/130, 316/130,577/131 o łącznej powierzchni 50 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do zarządzenia nr 13776/14/VI/M.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: realizacja osłony śmietnikowej dla wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 7 i 9.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14 lutego do dnia 7 marca 2014r.