1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XLI/848/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
od zachodu - wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta,
 od północnego wschodu - wzdłuż granicy działki nr 227/2, wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego następnie wzdłuż ścieżki leśnej, obejmując fragment obszaru TPK,
 od południa - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej oraz wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej do Obwodnicy Trójmiasta.
2) uchwały nr XLI/847/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
od północy - wzdłuż linii kolejowej (LK 250),
 od wschodu - od terenu kolejowego do ul. Janowskiej, następnie wzdłuż ulic: Janowskiej i Chylońskiej, do ulicy Morskiej, dalej do granicy z terenami leśnymi, obejmując zespół zabudowy przy ulicy Jana Sibeliusa,
od południa - wzdłuż terenów leśnych,
od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 2.05.2014 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania zmiany - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XLI/846/14 z dnia 26 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany Studium w terminie do dnia 5.05.2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
1. wykazu nr 959/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dąbrowskiego (część działki nr 221/13 km 63 obręb Gdynia, o pow. 59 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 14320/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. wykazu nr 973/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dąbrowskiego (część działki nr 222/13 km 63 obręb Gdynia, o pow. 64 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 14353/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 3.04.2014 roku do dnia 24.04.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 960/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej (część działki nr 786/58 km 53 obręb Gdynia, o pow. 173 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14328/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 2.04.2014 r. do 23.04.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 961/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej 34-36 (część działki nr 349/4 km 51 obręb Gdynia, o pow. 68,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14329/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r.), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 2.04.2014 r. do 23.04.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 962/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej 34-36 (część działki nr 349/4 km 51 obręb Gdynia, o pow. 68,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14341/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r.), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 2.04.2014 r. do 23.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 957/14/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14302/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.04.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej o pow. 13 m², oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack obejmującej części działki nr 136/38, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 2.04.2014 r. do 23.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 14220/14/VI/P z dnia 25 marca 2014 r. przyznał dotację w kwocie 60.000 zł. Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni ul. Olimpijska 5/9, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 312535, na wspieranie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2014 roku".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 1/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Żelazna 16A m 5, Komandorska 16 c m 8, Chwarznieńska 4 m 81, Chylońska 135 m 11, Zamenhofa 4 m 69, Komandorska 22 D m 13, Żelazna 20 m 15, Morska 67 m 18, Widna 13 m 13, Warszawska 18 A m 10, Chylońska 135 m 64, Widna 3 m 1, Romanowskiego 6c m 7, Chylońska 137 m 73, Nauczycielska 4 m 22, Morska 95 m 28.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 7.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 958/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego (część działki nr 55, km 55 obręb Gdynia, o pow. 27 m²) przeznaczonej na do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej, bez prawa trwałej zabudowy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.04.2014 r. do 25.04.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Wójta Radtkego 24 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 3.04.2014 r. do 24.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Harcerskiej zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat. Zarządzenie Nr 14067/14/VI/M z dnia 11.03.2014 r. Wykaz zostaje wywieszony na 21 dni.

Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 207.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 061-102780 dnia 27.03.2014r - http://ted.europa.eu/. pod nazwą: Polska-Gdynia: Urządzenia multimedialne. Dyrektywa 2004/18/WE Kod CPV: 32322000, 32342410, 32550000, 48821000, 30230000, 30190000, 38650000, 32410000, 32340000, 39710000, 32320000, 51611000, 51312000, 48520000, 48900000, 48700000, 72511000, 72514000, 80500000, 72500000, 72514300. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie 10.06.2014. zakończenie 14.08.2014 r.
Wadium: 40.000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/dostawy.
Termin składania ofert - do 7.05.2014 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (II piętro), pokój 204-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 7.05.2014 r. o godz. 12.00 w pok. 202 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia/nie spełnia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków.
Zamówienie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet III, Działanie 3.3.

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykazy ustalające cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym:
- ul. Kępa Oksywska A1 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 680/67 o pow. 644 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 968/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14347/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Kępa Oksywska A2 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 695/67 o pow. 594 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 969/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14348/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Kępa Oksywska A3 oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 682/67 o pow. 600 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 970/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14349/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Miegonia „10A" oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 687/21 o pow. 965 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 963/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14342/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Miegonia „10B" oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 688/21 o pow. 722 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 964/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14343/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Miegonia „10C" oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 689/21 o pow. 726 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 965/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14344/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ul. Miegonia „10D" oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 690/21 o pow. 652 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 966/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14345/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.
- ul. Miegonia „10E" oznaczonej na karcie mapy GD 44 jako działka gruntu nr 691/21 o pow. 785 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 967/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14346/14/VI/M z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od 1 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie, z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi.
Wyłączenie okresu dzierżawy od dnia 24.07.2014 r. do 28.07.2014 r. dotyczy pkt. 6 do pkt. 12 z uwagi na organizację imprezy masowej Red Bull Air Race Gdynia 2014 r.
Wykaz stoisk znaleźć można na stronie internetowej: www.investgdynia.pl.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00, w sali 105 A, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium (4000 zł za każdą lokalizację) płatne do 23 kwietnia 2014 r. Szczegóły o warunkach dzierżawy znaleźć można na stronie internetowej: www.investgdynia.pl.
Uwaga!
Wydzierżawiający dostarczy 1 maja 2014 r. na wylicytowaną przez dzierżawcę lokalizację parasol o wymiarach 3m x 3m o następujących parametrach:
poszycie gładkie (bez nadruku) w kolorze ecri (bez falban). Konstrukcja koloru brąz. Długość masztu 290 cm, ciężar podstawowy 62 kg. Podstawa parasola okrągła. Każdy parasol będzie wyposażony w pokrowiec ochronny.
Wykaz wywieszono na 21 dni od daty podjęcia przy pokoju nr 426.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic
zgodnie z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o terminie przeprowadzenia czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych w toku przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno - Wiczlino (NR TERYT 226201_1.0011).

LP

Dane dotyczące działki

Dane dotyczące właściciela

Informacje dotyczące czynności ustalenia

Numer działki

Księga Wieczysta

Położenie

Imię i nazwisko

Adres

Data godzina

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi:

1

623

T.II K.31 Wiczlino

Gdynia, obręb Wiczlino (0007), KM 27

Warkusz Piotr

nieznany

5.05.2014 r., godz. 9.00

na skrzyżowaniu ulic Suchej i Jana Kazimierza

2

624

T.II K.31 Wiczlino

Gdynia, obręb Wiczlino (0007), KM 30

Warkusz Piotr

nieznany

5.05.2014 r., godz. 9.00

3

170

GD1Y/00069251/3

Gdynia, obręb Wiczlino (0007), KM 30

Szozda Anna Katherine

nieznany

5.05.2014 r., godz. 11.00

przy drodze, ul. Sucha 11

4

Szozda Gregory Christopher

nieznany

5

Szozda Mark Thomas

nieznany

6

Szozda Teresa

nieznany
   
Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jednostka Budżetowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia" na czas oznaczony 18.04.2014 - 31.10.2014 r.


Tableka do pobrania

 * z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów  toalet gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny
 [1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni
  Wyłączenie okresu najmu od dnia 24.07.2014 r. do 28.07.2014 r. dotyczy plaży miejskiej Gdynia Śródmieście oraz działalności na akwenie wodnym Gdynia Śródmieście i Gdynia Orłowo z uwagi na organizację imprezy masowej Red Bull Air Race Gdynia 2014.
 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16.04.2014 godz. 10:00 w siedzibie GOSiR w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GOSiR do dnia 16.04.2014 r. do godz. 9:30.
 
Szczegółowe warunki  oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13a tel. /fax +48 58 661 94  29.
 
Metraż na dzierżawę nieruchomości zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wydzierżawianej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na następny miesiąc za dodatkową opłatą.