1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: psychologiczna ocena potrzeb rodziny sprawującej opiekę nad zależną osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania.

Termin składania ofert ustala się do 19 maja 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 14536/14/VI/P z dnia 15 kwietnia 2014 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku".
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 1.07. 2014 r. a 15.12.2014 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 908.000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: http://www.gdyniasport.pl/ i na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie w Gdyni ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 12 maja 2014 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 18 czerwca 2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Surmana/Kapitańskiej (część działki nr 219/131 i nr 604/126 km 51 obręb Gdynia, o pow. 115 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14526/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2014 r.), z przeznaczeniem pod działalność usługową i pod parking.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.04.2014 r. do 9.05.2014 r.
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki (część działki nr 480/85 km 26 obręb Gdynia, o pow. 200 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14527/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2014 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.04.2014 r. do 9.05.2014 r.

Obwieszczenie
działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu - w trybie art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 949/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, zapisanej w księdze wieczystej T.6 W.87 GDYNIA jako własność osób nieżyjących: Marii Mościckiej i Stanisława Nikodemowicz, w celu wykonania czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci linii kablowej SN 15 kV przechodzącej przez tę nieruchomość.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych właścicieli wskazanej nieruchomości oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie działki nr 949/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, w celu przeprowadzenia awaryjnej wymiany linii kablowej SN 15 kV.

W otwartym konkursie ofert
na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2014,
przy kwocie na granty 49 100 zł, przyznano dotacje na realizację 8 zadań, realizowanych przez 7 organizacji:
1. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art. Zadanie: Wystawa multimedialna Gdynia 2014 - 7000 zł;
2. Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej i Oświaty Terra Marique. Zadanie: Morski festyn z okazji święta Wojska Polskiego - 3550 zł;
3. Fundacja Vademecum. Zadanie: Piano Day u Muzyk'uff - 7000 zł;
4. In Gremio. Zadanie: X Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny - 3750 zł;
5. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia. Zadanie: Tylko echo - pamięci Henryka Jabłońskiego - 7000 zł;
6. Fundacja Fab Lab Trójmiasto. Zadanie: Piknik otwartych technologii - 6900 zł;
7. Fundacja Fab Lab Trójmiasto. Zadanie: Warsztaty labtopowe, eksperymentalne studio dźwiękowe miasta Gdynia - 6900 zł;
8. Fundacja Klinika Kultury. Zadanie: Gdynia opowiada - 7000 zł.

W informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przy ul. Janowskiej,
umieszczonej na str. 18 informatora „Ratusz" Nr 1143 prostuje się omyłkę pisarską, tj. nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, nie zaś jak podano - nieograniczonego.