Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Po 43. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 28 maja 2014 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 13 uchwał.

Wśród nich w sprawie:
- zmiany „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni"
Program po zmianie spełniać będzie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. - zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody - lipy drobnolistnej i klonu pospolitego. Lipa i klon są całkowicie obumarłe z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Ich stan zdrowotny i techniczny stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi publicznej - ul. Miodowej. Ponadto lipa zagraża bezpieczeństwu dzieci korzystających z ogrodu przy Przedszkolu nr 5 zlokalizowanym przy ul. Miodowej 16.
Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami tych samych gatunków.
- przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016
Program wypełnia założenia art. 176 oraz art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, wskazujące na konieczność opracowania dokumentów o charakterze strategicznym z obszaru wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.
- przekazania środków dla Policji w 2014 r.
Uchwała dotyczy finansowego wsparcia działań Policji z przeznaczeniem na opłacenie służb patrolowych policjantów w ponadnormatywnym czasie, w wysokości 40 tys. złotych. Duża liczba wakatów w gdyńskim garnizonie Policji, a jednocześnie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na administrowanym terenie wymaga pracy policjantów w ponadnormatywnym czasie. Uchwala dotyczy również przeznaczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy za wzorowe pełnienie obowiązków i osiągnięcia w służbie - 20 tys. złotych.
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014
1. Zmniejsza się o 5.157.517 zł przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA na realizację zadania "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę".
2. Zmniejsza się o 5.157.517 zł wydatki budżetu miasta, w wyniku:
a) zmniejszenia o 7.741.737 zł wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację zadania „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę" w celu dostosowanie planu wydatków do harmonogramu wynikającego z zawartych umów.
b) zwiększenia wydatków o 2.584.220 zł, w tym na:
opłacenie podatku VAT od realizacji zadania „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni" 2 154 220 zł;
remonty lokali mieszkalnych komunalnych 200 000 zł;
odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 100 000 zł;
- dofinansowanie działań Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tj. dodatkowe patrole;
nagrody dla funkcjonariuszy, organizacja programu prewencyjnego :Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa" 90 000 zł;
dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni 40 000 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
(...) W wyniku zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów 1.280.630.100 zł;
- wydatków 1.342.464.478 zł;
- przychodów 92.634.378 zł;
- rozchodów 30.800.000 zł.
- uchylenia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
Zarząd Komunikacji Miejskiej został zobowiązany do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej w roku 2014. Jednocześnie przeprowadzono negocjacje z gminami zlokalizowanymi na Mierzei Helskiej oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku celem ustalania kwot dofinansowania funkcjonowania tramwaju wodnego. Nie udało się osiągnąć porozumienia w tej kwestii, co uniemożliwia funkcjonowanie tramwaju wodnego, a tym samym ogłoszenie przetargu na usługi przewozowe.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: www.gdynia.pl.

ikona