1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Wolności w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/placwolnosci2 
Termin składania ofert: 30.07.2014 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka Formela, tel. 58 761 20 74 w godz. 7.30 - 14.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.


Uwaga organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na aktywizacji młodzieży - mieszkańców Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji to 200 000 zł (40 000 w 2014 roku). Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne - Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 8 sierpnia 2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 22 września 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Waszyngtona - Jana Pawła II o pow. 5814 m²; ul. Płk. Dąbka - Maciejewicza o pow. 2483 m²; ul. Łanowej 14A o pow. 2480 m²; ul. Łanowej 14E o pow. 1734 m²; ul. Łanowej 14F o pow. 2270 m²; ul. Łanowej 14G o pow. 2226 m²; ul. Rdestowej (słupy) o pow. 4916 m²; ul. Armatorów 5A o pow. 469 m²; ul. Łabędziej o pow. 4874 m²; ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7675 m²; ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m²; ul. Starochwaszczyńskiej 50 o pow. 2816 m², ul. Świętojańskiej-Władysława IV o pow. 1079 m²; ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m²; ul. Mitry 7A o pow. 1767 m²; ul. Marsa 20-26 o pow. 1332 m² i ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 18 lipca 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana
na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe
dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 11A, oznaczonej jako działki: nr 715/40 opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00008803/3 oraz nr 700/40 opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00024302/9, o łącznej powierzchni 694 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15528/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2014 r. wywieszony został na okres od dnia 17.07.2014 r. do dnia 7.08.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. 1038/35, KM 13, pow. 200 m²;
- przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 10 lat, na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący. Dzierżawca, który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt, cz. dz. nr: 297 o pow. ca 13 m², KM 18 zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto, w terminie 1 roku od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 2 lata;
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 16.07.2014 r. do 6.08.2014 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na remont nawierzchni jezdni ul. Pawiej na odcinku od ul. Bławatnej do numeru Pawia 21 w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/pawia
Termin składania ofert: 4.08.2014 r. o godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt typu yomb ul. Bpa Pelczara w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/pelczara
Termin składania ofert: 4.08.2014 r., godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - dz. nr 408/45 k.m.79 o pow. 169 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 16.07. 2014 r. do 5.08.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz. dz. nr 573/2 k.m. 95 o pow. 87 m² i cz. dz. nr 303/2 k.m.95 o pow. 44 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 21.07. 2014 r. do 11.08.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 oznaczonej na km. 63 jako działka nr 926/10 o pow. 188 m², objętej Kw nr GD1Y/00044641/3 i działka nr 927/10 o pow. 336 m², objętej Kw nr Gd1Y/00045683/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15583/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014r został wywieszony na okres od 23.07.2014 r. do 13.08.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego 1/81 niewydzielona część działki nr 339/33 k.m. 46 o pow. 25,6 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykaz wywieszono na okres od 21.07. 2014 r. do 11.08.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Partyzantów (część działki nr 569/87, KM 59 obręb Gdynia) o powierzchni 9 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (załącznik do Zarządzenia nr 15618/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014 r.) z przeznaczeniem na realizację osłony śmietnikowej.Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.07.2014 r. do 14.08.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora 7 (część działki nr 83 km 27 obręb Gdynia, o łącznej pow. 455 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR15617/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów (część działki nr 583/43 km 27 obręb Gdynia, o łącznej pow. 100 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15611/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 22.07.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów (część działki nr 583/43 km 27 obręb Gdynia, o łącznej pow. 144 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15612/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 22.07.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów 7 (część działki nr 583/43 km 27 obręb Gdynia, o łącznej pow. ca 81 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15613/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 3.06.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów 9 (część działki nr 583/43, o pow. ca 18 m² i nr 42 o pow. ca 104 m² km 27 obręb Gdynia o łącznej pow. ca 122m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15614/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową.Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów 11a (działka nr 40, część działki nr 42, nr 405/170 - pow. ca 64 m² oraz działkę nr 37, nr 41, część działki nr 403/58, nr 339/59 - pow. ca 166 m² km 27 obręb Gdynia o łącznej pow. ca 230 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15615/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiazywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 15504/14/VI/R z dnia 15 lipca 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk.
Dotacja w roku 2014 w wysokości 9 000,00 zł została przyznana Pomorskiemu Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ul. Ks. Józefa Zator - Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk.


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518)
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 37/2014 z dnia 17.07.2014 r. o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi, położonej w Gdyni przy ul. Żurawiej, oznaczonej na k.m. 10 Obręb Gdynia jako działka nr 157/6, o pow. 478 m² oraz działki nr 317/6 o pow. 16 m² i nr 319/6 o pow. 582 m², które powstały z podziału działki nr 290/6, położonej w Gdyni przy ul. Malinowej 6-8, zapisanej w księdze wieczystej W.42 CISOWA prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.10.2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518)
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 36/2014 z dnia 17.07.2014 r. o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Gdyni udziału 1/4 części, w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2508/178, k.m. 18 Obręb Gdynia o pow. 123 m², która powstała z podziału działki nr 2470/178, położonej w Gdyni przy ul. Żukowskiej 8, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00006075/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.10.2013 r., Nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej - cz. dz. nr 254/115 k.m.104 o pow.150 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 15.07.2014 r. do dnia 4.08.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Biskupa Dominika (część działki nr 706/234 oraz część działki 449/234, KM 59 obręb Gdynia) o powierzchni 15 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (załącznik do Zarządzenia nr 15447/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.07.2014 r.) z przeznaczeniem na realizację osłony śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.07.2014 r. do 5.08.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 5/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Zamenhofa 1 E m64, Pawia 13 B m2, Szczecińska 30 m6, Młyńska 17 m105, Morska 74 m14. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 24.07.2014 r. do 4.09.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika - garaż numer 51 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.07. 2014 r. do 6.08.2014 r.


Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia Arena z siedzibą w Gdyni, ul. Kazimierza Górskiego 8 informuje, że zamierza przeznaczyć do oddania w dzierżawę pomieszczenie o powierzchni użytkowej 29,7 m² znajdujące się w hali sportowo-widowiskowej Gdynia Arena, stanowiące część nieruchomości obejmującej działkę nr 1017/1, km 63, objętej księgą wieczystą 78436 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Pomieszczenie będzie przeznaczone do prowadzenia odnowy biologicznej. Okres najmu: do 31.12.2014 r. Czynsz będzie płatny w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Miesięczny czynsz najmu wyniesie 600 zł netto, do którego zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych za media. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni na rzecz podmiotu Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni KRS 0000147303, NIP 585-12-67-013.


Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
poszukuje osoby na stanowisko: inspektor, 0,5 etatu w Referacie Przygotowywania i Publikowania Katalogów w OBL. Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 743/254, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 405 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 15619/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.07.2014 r. do 18.08.2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Górnej 23-27 - garażu numer 4 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 23.07.2014 r. do 13.08.2014 r.

ikona