1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Praca w sąsiedztwie - nowa baza ofert

W Fundacji Gospodarczej w Gdyni, w ramach projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku", realizowany będzie cykl szkoleń informacyjnych, dotyczących analizy korzyści, barier i narzędzi wspierających mobilność siły roboczej w regionie Południowego Bałtyku.

Szkolenia popularyzują informacje o projekcie, wskazują korzyści i bariery mobilności pracowników, pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej zawodów z „przyszłością", zawodów deficytowych oraz kluczowych kompetencji pracowników, którzy chcą znaleźć pracę w regionie południowego Bałtyku. Istotną częścią szkolenia jest zaprezentowanie i omówienie funkcjonalności portalu rekrutacyjnego: www.sbprofessionals.eu służącego poszukiwaniu ofert pracy na obszarze południowego Bałtyku.
Spotkania skierowane są do osób związanych z lokalnym rynkiem pracy, w tym doradców zawodowych, pośredników pracy, osób zajmujących się rekrutacją, pracowników instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych oraz do pomorskich pracodawców, zwłaszcza z sektora gospodarki morskiej.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Fundację Gospodarczą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędzie się 6 edycji szkoleń, po 10 osób w każdej edycji, w następujących terminach: 23.09.2014 r., 30.09.2014 r., 21.10.2014 r., 28.10.2014 r., 4.11.2014 r., 6.11. 2014 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o kontakt:
Anna Dąbrowska, tel. 58 662 42 51, e-mail: a.dabrowska@fungo.com.pl
Anna Różańska, tel. 58 662 42 52, e-mial: a.rozanska@fungo.com.pl

ikona